Valkmusa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0416001

Kunta

Kotka, Pyhtää

Pinta-ala

1710 ha

Aluetyyppi

SAC (vieressä SPA tai toinen SCI)

Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Valkmusan kansallispuistoalue on Etelä-Suomen metsäkasvillisuusvyöhykkeen etelärajalla. Alueelta on luokiteltu yli 30 erilaista suotyyppiä.

Valkmusan-Kananiemensuon suoyhdistymät vaihtelevat kermikeitaista laakiokeitaiden kautta nevoihin. Valkmusaan liittyvä Munasuo on Saaristo-Suomelle tyypillinen laakiokeidas ja Mustanjärvensuo kauniisti kehittynyt kermikeidas.

Karusta kallio- ja maaperästä johtuen vallitsevat metsätyypit ovat tuoreet mustikkatyypin kankaat sekä kuivahkot puolukkatyypin kankaat. Alueen koillisosassa on vanhempaa koivuvaltaista metsää, jossa on runsaasti lahopuuta. Alueen itäreunaan liittyvät Haukkavuoren ja Moronvuoren kallioalueet sekä Kananiemenharjun harjuselänne.

Valkmusa on kansainvälisesti merkittävä, laaja ja hyvin kehittynyt eteläisen rannikkoalueen keidassuo-yhdistymätyyppi. Munasuo on Suomen laajin ja arvokain laakiokeidas.

Koko alue on linnustollisesti erittäin merkittävä ja tärkeä suurperhosten esiintymisalue.

Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle.

Alueen ulkopuoliset ojitukset saattavat paikoin kuivattaa suota.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjentila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä 
  • luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Linkki tietolomakkeeseen jossa taulukossa 3.1 luontoyypit ja taulukossa 3.2 lajit

Valkmusan luontotyypit ja lajit

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueelle on 1.9.1996 perustettu Valkmusan kansallispuisto, johon on myöhemmin liitetty laajennusalueita. Kananiemenharju on valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman mukainen kohde. Munasuo kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan.

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Luontodirektiivin luontotyypit

Nimi Pinta-ala hehtaaria
Keidassuot 1090
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,1
Aapasuot 244
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 0,2
Boreaaliset luonnonmetsät 18
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 11
Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,1
Puustoiset suot 385

Lajit

 

Julkaistu 2.9.2013 klo 11.14, päivitetty 1.10.2019 klo 13.40