Valkeisjärvi

Koodi:

FI 1200 213

Kunta

Kuhmo

Pinta-ala:

600 ha

Aluetyyppi:

SCI

Alueen kuvaus:

Alueen metsät koostuvat pääosin tuoreista ja kuivahkoista kankaista. Pienet korpinotkot tuovat vaihtelua metsänkuvaan. Ympäröivät suot ovat pääasiassa rämeitä ja nevoja ja muodostavat yhdessä metsien ja pienvesien kanssa vaihtelevan kokonaisuuden.

Eläimistöön kuuluu erämaita ja vanhoja metsiä vaativia lajeja. Alueella pesii mm. petolintuja, kurkia, laulujoutsen, kuukkeleita ja pohjantikkoja. Myös metsäpeuraa tavataan. Kääväkkäissä on useita aarniometsä- ja vanhojen metsien lajeja.

Rajauksessa on metsää ja suota suurin piirtein saman verran. Kankaiden rinteet ja notkot ovat tuoreita, lakiosat kuivahkoja ja kuivia metsiä. Valtapuusto on 145 - 165 v. Alueella on lahopuuta runsaasti, ja siitä huomattava osa on hyvin järeää. Myös lehtipuusto on vanhaa. Alueella on vanhoja harsintakantoja, mutta puusto on säilynyt eri-ikäisenä ja monimuotoisena. Alueella elää useita uhanalaisia ja harvinaistuneita vanhojen metsien lajeja. Suot ovat luonnontilaisia ja karuja. Luonnontilaiset arvokkaat pienvedet lisäävät monimuotoisuutta.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu

100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Rajaukseen sisältyy arvokas pienvesikohde, Valkeisjärven alue.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

9 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

0 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

0 %

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot

0 %

* Aapasuot

39%

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

0 %

* Luonnontilaiset tai niiden kalt. kuusivaltaiset vanhat metsät

5 %

* Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset vanhat metsät

9 %

* Luonnontilaiset tai niiden kalt. vanhat havupuusekametsät

32%

* Mäntyvaltaiset puustoiset suot

5 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Rangifer tarandus

metsäpeura

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Pluvialis apricaria

kapustarinta

Gavia arctica

kuikka

Grus grus

kurki

Cygnus cygnus

laulujoutsen

Tringa glareola

liro

Tetrao urogallus

metso

Picoides tridactylus

pohjantikka

Muuta lajistoa:

Jynx torquilla

käenpiika

Loxia leucoptera

kirjosiipikäpylintu

Perisoreus infaustus

kuukkeli

Tringa ochropus

metsäviklo

Numenius phaeopus

pikkukuovi

Actitis hypoleucos

rantasipi

Larus fuscus

selkälokki

Gallinago gallinago

taivaanvuohi

Bucephala clangula

telkkä

Mergus serrator

tukkakoskelo

Lobaria pulmonaria

raidankeuhkojäkälä

Phellinus nigrolimitatus

aarnikääpä

Phellinus populicola

haavanarinakääpä

Perenniporia subacida

korkkikerroskääpä

Phellinus lundellii

pikireunakääpä

Phlebia centrifuga

pohjanrypykkä

Amylocystis lapponica

pursukääpä

Haploporus odorus

raidantuoksukääpä

Antrodia albobrunnea

riekonkääpä

Phellinus ferrugineofuscus

ruostekääpä

Skeletocutis stellae

välkkyludekääpä

Julkaistu 4.9.2013 klo 10.45, päivitetty 4.9.2013 klo 10.44

Julkaisija: