Valkeisenjärvi - Särkilampi - Utusuo

Alueen koodi: FI0900073
Pinta-ala: 123 ha
Kunta: Multia
Aluetyyppi: SCI

Valkeisenjärvi on aivan tien tuntumassa sijaitseva avoin, vetinen neva, joka on muodostunut matalan järven kuivattamisen seurauksena. Avovesipintaa on enää allikoina. Alue on pääosin avoluhtaa-pallesuota. Valkeisjärven rannat ovat käsiteltyä metsää, jotka kuitenkin ovat melko monipuolisia lukuunottamatta länsirannan avohakkuualuetta. Pohjoispäässä on puustoltaan nuorta ojitettua koivuluhtaa, jossa ojat ovat kuitenkin ummessa. Valkeisenjärven eteläosassa erikoinen loivasti viettävä rinnesuo.

Särkilampi on vuonna 1878 lasketun järven umpeenkasvun tuloksena muodostunut suo. Rantavyöhykkeellä tavataan rämettä ja koivuluhtaa, mutta avosuo-osuus on puutonta tulvavaikutteista nevaa.

Utusuo sijaitsee lähellä Valkeisenjärveä. Se on reunaosiltaan ojitettu suoalue, jonka keskusta on silti säilynyt melko märkänä. Kasvillisuudeltaan se on lähinnä oligotrofista lyhytkorsinevaa, mutta osittain tavataan myös suursaraneva-alueita. Utusuo on rauhoitettu. Se on maisemallisesti komea ja samalla hyvä marjasuo.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Valkeisenjärvi: Lintuvesien suojeluohjelma, seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 623
- Särkilampi: Lintuvesien suojeluohjelma, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 624
- Utusuo: Luonnonsuojelualue, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 616

Suojelun toteuttaminen:
- Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Vaihettumissuot ja rantasuot 60
*Aapasuot  40
*Boreaaliset luonnonmetsät 0
*Fennoskandian metsäluhdat  0
*Puustoiset suot  0

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kapustarinta
kurki
laulujoutsen
liro

Muuta lajistoa:
hoikkavilla
konnanulpukka

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.34, päivitetty 4.7.2013 klo 15.34