Valkeisenjärvi - Särkilampi - Utusuo

Alueen koodi: FI0900073
Pinta-ala: 123 ha
Kunta: Multia
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Valkeisenjärvi on aivan tien tuntumassa sijaitseva avoin, vetinen neva, joka on muodostunut matalan järven kuivattamisen seurauksena. Avovesipintaa on enää allikoina. Alue on pääosin avoluhtaa-pallesuota. Valkeisjärven rannat ovat käsiteltyä metsää, jotka kuitenkin ovat melko monipuolisia lukuunottamatta länsirannan avohakkuualuetta. Pohjoispäässä on puustoltaan nuorta ojitettua koivuluhtaa, jossa ojat ovat kuitenkin ummessa. Valkeisenjärven eteläosassa erikoinen loivasti viettävä rinnesuo.

Särkilampi on vuonna 1878 lasketun järven umpeenkasvun tuloksena muodostunut suo. Rantavyöhykkeellä tavataan rämettä ja koivuluhtaa, mutta avosuo-osuus on puutonta tulvavaikutteista nevaa.

Sekä Valkeisenjärven että Särkilammen lintuvesiä on kunnostettu vedenpintaa nostamalla.

 

 

Utusuo sijaitsee lähellä Valkeisenjärveä. Se on reunaosiltaan ojitettu suoalue, jonka keskusta on silti säilynyt melko märkänä. Kasvillisuudeltaan se on lähinnä oligotrofista lyhytkorsinevaa, mutta osittain tavataan myös suursaraneva-alueita. Utusuo on rauhoitettu. Se on maisemallisesti komea ja samalla hyvä marjasuo.

Valkeisenjärvi, Särkilampi ja Utusuo muodostavat yhdessä hyvän lintuvesi- ja suokokonaisuuden. Tietolomakkeen kohdassa 3.3 (muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu) mainituista Keski-Suomessa uhanalaisista lajeista konnanulpukka kasvaa Valkeisenjärvellä ja Särkijärvellä Särkipuron tyvellä ja hoikkavilla Valkeisenjärvellä.

Särkilampi ja Valkeisenjärvi ovat lähes täydellisesti umpeutuneet, mikä on heikentänyt niiden linnustoarvoa. Linnusto on osittain elpynyt toteutettujen kunnostustoimien jälkeen. 

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
  • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Valkeisenjärvi: Lintuvesien suojeluohjelma, seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 623
  • Särkilampi: Lintuvesien suojeluohjelma, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 624
  • Utusuo: Luonnonsuojelualue, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 616

Suojelun toteuttaminen:

  • Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 4,1
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 49
7310 Aapasuot 60
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 0,1
9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,1
91D0 Puustoiset suot 14

 

 

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.34, päivitetty 18.7.2019 klo 14.46