Valkeinen

Koodi

FI0600042

Kunta

Maaninka

Pinta-ala (ha)

70

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus

Maaningan Valkeinen on harjuainesten ympäröimä ja niiden lähes kokonaan Pienestä Ruokovedestä irtikuroma pikkujärvi. Järven valuma-alue on suhteellisen pieni ja pintavesiä tulee vain ojista ja joistakin pikkupuroista. Pääosa vedestä tulee ilmeisesti erityisesti järven etelärannalla sijaitsevista lähteistä. Järvi on yhteydessä Pieneen Ruokoveteen kapeiden salmien kautta. Salmien virtaus on pääosin Ruokoveteen päin. Ainakin tulva-aikoina salmista purkautuu vettä myös Valkeisen suuntaan. Valkeinen on vesitaloudellisesti suhteellisen itsenäinen lähdejärvi, jolla on vain niukalti muuta läpivirtaamaa.

Järven vesikasvillisuus on runsas ja monilajinen. Uposkasvien valtalajeja ovat karvalehti, sahalehti ja vesirutto. Varsinkin karva- ja sahalehden muodostamaa kasvillisuutta esiintyy koko järven alueella. Edustavimmat uposlehtikasvustot ovat Lamposaari-Valkeisenpohja -alueella, missä sahalehti muodostaa laajoja vedenpintaan asti yltäviä kasvustoja. Muista uposlehtisistä järvellä kasvavaa mm. näkinpartaisia ja litteävitaa. Kellulehtisten valtalajit ovat ulpukat ja uistinvita sekä ilmaversoisten järviruoko, järvikorte ja piuru.

Voimakas piisamin laidunnus on muuttanut ainakin ilmaversois- ja kellulehtiskasvillisuutta vuodesta 1980, jolloin alueella tehtiin ensimmäinen kasvillisuuskartoitus.

Kasvilajistoltaan ja kasvillisuudeltaan edustava luontaisesti rehevä järvi.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Toteutuskeinona vesilaki.

Luontodirektiivin luontotyypit

Magnopotamion tai Hydrocharition-
kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet

100 %

Julkaistu 20.6.2013 klo 13.00, päivitetty 20.6.2013 klo 13.00