Valkeinen

Koodi FI0600042
Kunta Maaninka
Pinta-ala (ha) 70
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Maaningan Valkeinen on harjumuodostumien ympäröimä ja niiden lähes kokonaan Pienestä Ruokovedestä irtikuroma pikkujärvi. Järven valuma-alue on suhteellisen pieni ja pintavesiä tulee vain ojista  ja joistakin pikkupuroista. Pääosa vedestä tulee ilmeisesti erityisesti järven etelärannalla sijaitsevista lähteistä.  Järvi on yhteydessä Pieneen Ruokoveteen kapeiden salmien kautta. Salmien virtaus on pääosin Ruokoveteen päin. Ainakin tulva-aikoina salmista purkautuu vettä myös  Valkeisen suuntaan. Valkeinen on vesitaloudellisesti suhteellisen itsenäinen lähdejärvi, jolla on vain niukalti muuta läpivirtaamaa.  

Järven vesikasvillisuus on runsas ja monilajinen. Uposkasvien valtalajeja ovat karvalehti, sahalehti ja vesirutto. Varsinkin karva- ja sahalehden muodostamaa kasvillisuutta esiintyy koko järven alueella. Edustavimmat uposlehtikasvustot ovat Lamposaari-Valkeisenpohja -alueella, missä sahalehti muodostaa laajoja vedenpintaan asti yltäviä kasvustoja. Muista uposlehtisistä järvellä kasvavaa mm. näkinpartaisia ja litteävitaa. Kellulehtisten valtalajit ovat ulpukat ja uistinvita sekä  ilmaversoisten järviruoko, järvikorte ja piuru.  

Voimakas piisamin laidunnus on muuttanut ainakin ilmaversois- ja kellulehtiskasvillisuutta vuodesta 1980, jolloin alueella tehtiin ensimmäinen kasvillisuuskartoitus. Alueen kasviston nykytila olisi syytä päivittää. 

Suojeluperusteet 

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. 

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:  

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

Kasvilajistoltaan ja kasvillisuudeltaan edustava luontaisesti rehevä järvi. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot 

Toteutuskeinona vesilaki, jolloin hankkeissa otetaan huomioon kohteen suojeluperusteena olevat luontoarvot. 

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

 

Koodi Luontotyyppi Pinta-ala, ha
3150 Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet 70

 

Päätöksellä poistetut luontotyypit 

Ei ole 

Suojelun perusteina olevat lajit  

Ei ole 

 

Julkaistu 20.6.2013 klo 13.00, päivitetty 12.11.2019 klo 12.13