Vaippaneva

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1106201
Kunta Raahe (Vihanti)
Pinta-ala, ha     91
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Vaippanevan alueella Ala-Vuolujärven länsirannalla on mesotrofisia sarakorpia, joissa on luhtaisuutta. Avosuota ei alueella ole juurikaan. Pihlajasaaren ja Halmesaaren ympäristössä on runsasruohoisia korpia, joissa kasvaa myös tervaleppää. Pihlajasaaren pohjoispuolella on pieni ala koivulettoa. Ala-Vuolujärven rannassa on luhtanevaa. Metsäsaarekkeissa on lehtoa ja lehtomaista kangasta. Halmesaari on noin 5 metriä ympäröivästä suosta nouseva metsäsaareke, jossa on metsäkurjenpolvi-käenkaalioravanmarjatyypin (GOMaT) lehtoa ja lehtomaista kangasta tuoreen kangasmetsän lisäksi. Pihlajasaaressa on hyvin heinäistä, metsäkastikkavaltaista lehtoa.

Vaippaneva on ainoa soidensuojelun perusohjelman kohde Vihannissa. Halme- ja Pihlajasaaren lehdot on lehtojensuojelutyöryhmän mietinnön mukaan maakunnallisesti arvokkaita.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Vaippaneva sisältyy valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan. Alueen suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

Koodi     Nimi Pinta-ala, ha
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,479
7230 Letot 0,255
7310 Aapasuot 66,4
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 5,07
9050 Boreaaliset lehdot 0,794
91D0 Puustoiset suot 35,3

 

Julkaistu 12.9.2013 klo 13.02, päivitetty 22.7.2020 klo 10.29