Hyppää sisältöön

Vainoniemi-Rauttunrahka

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0349004
Pinta-ala: 57 ha
Kunta: Valkeakoski
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Vainoniemi-Rauttunrahka kartalla

Alueen kuvaus

Vainoniemi-Rauttunrahka on arvokas luontotyyppien kokonaisuus. Siihen kuuluu kaksi lehtoaluetta, niiden välinen lehtomainen kangasmetsä ja pohjoisosan suoalue. Rauttunrahkan suo on vanhoista ojituksista huolimatta edustava keidassuo.

Lehtoalueilla vanhat lehtipuut ovat vallitsevia. Haapa on päälaji, lisäksi alueella kasvaa useita isoja lehmuksia ja koivuja. Alueelta tavataan useita uhanalaisia eliöitä, mm. liito-oravaa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpitein.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Läntinen osa alueesta kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
7120 Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot 41
9050 Boreaaliset lehdot 10
9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,3
91D0 Puustoiset suot 11

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 6.11.2019 klo 14.59, päivitetty 6.11.2019 klo 14.59

Julkaisija: