Vähäjärvenkallioiden vanha metsä

Koodi FI0100057
Kunta Mäntsälä
Pinta-ala 74 ha
Aluetyyppi SCI
Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista FI0100057.pdf

Alueen kuvaus

Vähäjärvenkallioiden vanha metsä on uusmaalaisittain poikkeuksellisen suuri vanha metsä Mäntsälän pohjoisosassa. Alueella on suuret korkeuserot (lähes 50 m).

Kallionlaella on lähes koskematonta harvapuustoista männikköä ja soistuneita painanteita. Muutoin alueen metsät ovat kuusivaltaisia ja niin koivuja kuin haapojakin on sekapuuna. Koko alueella on runsaasti lahopuustoa ja joitakin kilpikaarnaisia aihkimäntyjä. Kalliojyrkänteen juurella on pieni korpipainanne.

Aluetta halkoo Lahdentie.

Alue on Uudellamaalla harvinaisen suuri luonnonmetsäalue. Sieltä on useammalta vuodelta havaintoja liito-oravasta ja mm. kesältä 1996 kaksi varmistettua pesäpuuta. Selkärangattomien ja kääpien lajisto on tutkimatta.

Alueella on tavattu myös ilves sekä vanhan metsän linnustosta pesivänä pohjantikka. Alueella on merkitystä myös metsäkanalinnustolle.

Suojelun toteutuskeinot

Suurin osa alueesta kuuluu valtionmaiden vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Rajauksen eteläosissa Lahdentien molemmin puolin on lisäksi yksityismaata, jolla arvokas vanha metsä jatkuu.

Natura-alueen suojeluarvot turvataan perustamalla koko alueelle luonnonsuojelulain mukainen suojelualue.

Luontodirektiivin luontotyypit

*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät

90 %

*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset mäntyvaltaiset vanhat metsät

10 %

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Pteromys volans liito-orava
Lynx lynx ilves

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Bonasa bonasia pyy
Tetrao urogallus metso
Dryocopus martius palokärki
Picoides tridactylus pohjantikka

Julkaistu 25.7.2013 klo 15.54, päivitetty 25.7.2013 klo 15.54

Julkaisija: