Hyppää sisältöön

Vähä-Arajärvenpuro

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0359001
Pinta-ala: 2 ha
Kunta: Akaa
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Vähä-Arajärvenpuro kartalla

Alueen kuvaus

Kohde kattaa Vähä- ja Iso-Arajärven välisen puron reunusmetsineen. Vähä-Arajärvi on syvä pitkäviipymäinen latvajärvi rehevällä alueella. Järven valuma-alueella ei ole juurikaan maataloutta tai muuta veden laatua muuttavaa toimintaa, joten järvestä lähtevä vesi on hyvälaatuista. Puronotko on puolivarjoisa, yläosiltaan louhikkoinen ja virtaava, alaosiltaan pehmeäpohjainen ja hitaasti virtaava.

Kohteella on korpihohtosammalen esiintymä. Sen kasvualusta on turpeinen ja lahopuustoinen maa puron keskivaiheilla, sen pohjoisrannalla, kostean tervaleppää kasvavan korpijuotin kohdalla. Purokivillä ja puronvarressa kasvaa myös uhanalaista sammallajistoa. Puroveden laatu on Etelä-Suomen oloissa erittäin hyvälaatuista, pH luontaisesti suhteellisen korkea, ja puro on säilyttänyt riittävän varjostuksen vaateliaiden lajien esiintymisen kannalta. Alue on pienestä koostaan huolimatta merkittävä pienvesikohde, ja puronvarressa on myös potentiaalista korpihohtosammalen levittäytymisaluetta.

Korpihohtosammalen esiintyminen alueella tulee huomioida metsänkäsittelyssä. Liiallinen paahteisuus metsänkäsittelyn seurauksena on merkittävin uhka lajistolle.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kohde ei kuulu suojeluohjelmiin eikä sillä ole kaavavarauksia. Kohde edustaa osittain metsälain arvokkaita elinympäristöjä.

Suojelun toteutuskeinoina ovat maa-alueilla metsälaki ja vesialueilla vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,1
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 0,1
91D0 Puustoiset suot 0,3

Suojelun perusteina olevat lajit

  • korpihohtosammal Herzogiella turfacea

 

Julkaistu 25.11.2019 klo 15.31, päivitetty 25.11.2019 klo 15.44

Julkaisija: