Uutiskuuva

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200186
Rymättylä
4 ha
SCI

Alueen kuvaus

Uutiskuuvanvuori on erittäin jyrkkärinteinen kallioalue, jolla tavataan mm. harvinaista luontotyyppiä, raviini- ja rinnelehdot. Kalliolta on myös komea näköala ympäristöön.

Jyrkällä etelään viettävällä ja louhikkoisella jyrkänteenalusrinteellä on tuore lehto, jossa kasvaa kymmeniä vuorijalavia taimista jo hieman ränsistyneisiin vanhoihin puihin. Jalava on valtapuulaji länsiosassa lehtoa, mutta itäosassa mänty on sitä runsaampi. Rinteen yläosassa on myös hieman koivua. Lisäksi alueella kasvaa kymmenkunta nuorehkoa tammea ja muutama kuusi. Harva pensaskerros koostuu taikinanmarjasta ja tuomesta ja itäpäässä on jonkin verran katajaa. Kenttäkerroksen valtalajeina ovat laajoja yhtenäisiä kasvustoja muodostava lehto-orvokki sekä nuokkuhelmikkä. Muita vaateliaita putkilokasveja ovat nurmilaukka, maarianverijuuri ja kevätesikko.

Lehdon itäpuolella samalla rinteellä sijaitsee myös niitty- ja ketoalue. Niitty on pahoin umpeenkasvanut, mutta katajien ja ruusupensaiden väleissä on silti säilynyt lajistoltaan monimuotoista ja suhteellisen matalaa niittykasvillisuutta. Ylärinteen kuivilla laikuilla ja louhikoiden vierillä on pieniä ketokuvioita, joilla kasvaa mm. huopakeltanoa ja eräässä louhikossa liuskaraunioinen. Niittylaikuilla runsaita niittykasveja ovat ahdekaunokki, nuokkukohokki, sikoangervo, metsäapila ja mäkiminttu. Lisäksi tavataan mm. mäkikuisma, ketoneilikka, nurmilaukka, mäkikaura, törrösara, pölkkyruoho, kurjenkello, keltamatara ja häränsilmä.

Niittyalueen yläpuolella rinteessä on monin paikoin louhikkoinen kenttäkerrokseltaan osin lehtomainen männikkö, samoin rinnelehdon länsipuolella.

Alueen lakiosat ovat karua ja kuivaa kalliomännikköä, jossa ei näy käsittelyn merkkejä. Alueella on merkitystä lähinnä retkeilykohteena ja näköalapaikkana. Paikoin alueella kasvaa kalliohatikkaa, mutta muutoin kasvillisuus on tavanomaista. Kallioiden välissä on soistuvia painanteita.

Suojelutilanne

Aluetta ei ole suojeltu.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja seutukaavan SL-alueeseen.

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla.

Luontodirektiivin luontotyypit

Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* (6270)

25%

Silikaattikalliot (8220)

35%

Raviini- ja rinnelehdot* (9180)

25%

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Alueella ei ole tiedossa luontodirektiivin liitteen II lajeja.

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin liitteen I linnut eivät ole alueen suojeluperuste.

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin tarkoittamat säännölliset muuttolinnut eivät ole alueen suojeluperuste. Natura 2000-tietolomakkeella ei ole mainintaa säännöllisesti esiintyvistä muuttolinnuista.

Muuta lajistoa

Dianthus deltoides

ketoneilikka

Agrimonia eupatoria

maarianverijuuri

Primula veris

kevätesikko

Galium verum

keltamatara

Viola mirabilis

lehto-orvokki

Ulmus glabra

vuorijalava

Allium oleraceum

nurmilaukka

Plantago lanceolatum

heinäratamo

Arabis glabra

pölkkyruoho

Avenula pubescens

mäkikaura

Carex muricata

törrösara

Filipendula vulgaris

sikoangervo

Hypericum perforatum

mäkikuisma

Hypochoeris maculata

häränsilmä

Vincetoxicum hirundinaria

käärmeenpistoyrtti

Silene nutans

nuokkukohokki

Satureja vulgaris

mäkiminttu

Ranunculus polyanthemos

aholeinikki

Asplenium septentrionale

liuskaraunioinen

Spergula morrisonii

kalliohatikka

Julkaistu 16.8.2013 klo 10.11, päivitetty 16.8.2013 klo 10.11

Aihealue: