Uurtaanjärvi

Koodi FI0315003
Kunta Hämeenlinna, Urjala
Pinta-ala (ha) 115
Aluetyyppi SPA

Alueen kuvaus

Hämeenlinnan Kalvolassa ja osaksi Urjalan puolella, Pirkanmaalla, sijaitseva Uurtaanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Järvi on pieni valuma-alueeltaan ja osittain soiden ympäröimä. Sen luonnontila ja veden laatu ovat heikentyneet järven laskun ja metsäojituksen seurauksena. Vesikasvillisuus on vankkojen järviruokokasvustojen vallitsemaa, mutta lajistoltaan yksipuolista. Linnusto on monipuolinen. Alueella tavataan mm. harvinaisia ruovikkolajeja.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet  80

Vaihettumissuot ja rantasuot  18

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • kaakkuri
 • kalatiira
 • kurki
 • laulujoutsen
 • liro
 • luhtahuitti
 • mustakurkku-uikku
 • pikkulepinkäinen
 • ruskosuohaukka

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • nuolihaukka
 • härkälintu
 • heinätavi VU
 • punasotka VU
 • tukkasotka VU
 • naurulokki NT
 • mustapääkerttu
 • rytikerttunen
 • pensassirkkalintu
 • isokuovi
 • nokikana
 • pikkutikka
 • liejukana VU
 • luhtakana
 • tukkakoskelo NT

Suojelutilanne

 Suojeltu 100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Uurtaanjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Hämeen ja Pirkanmaan seutukaavoissa alueella on SL-merkinnät.

Suojeltu luonnonsuojelu- ja vesilailla. Kalastus ja metsästys on sallittuja, mikäli niitä ei kielletä tai rajoiteta muun syyn, esim. kalastus- tai metsästyslain perusteella.

Julkaistu 14.8.2013 klo 18.03, päivitetty 18.3.2014 klo 9.41