Uurasjärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0355004
Virrat
512 ha
SCI

Uurasjärvi

Alueen kuvaus

Uurasjärvi on arvokas ranta- ja kalliometsäalue. Alueella on pitkä rakentamaton ja luonnontilainen rantavyöhyke, useita jyrkännejaksoja, karuja kalliolakia sekä reheviä lehtomaisia ja soistuneita laaksoja. Sinivuokko esiintyy täällä levinneisyytensä pohjoisrajoilla, ja jäkäliköt ovat hyvin edustavia.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde. Kallioalueet on luokiteltu valtakunnallisesti erittäin arvokkaiksi. Pirkanmaan seutukaavassa rantojensuojelualueella SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja maa-aineslaki (kallioalue). Kallioalueella on metsätaloustoimet sallittu.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet  
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. kuusivaltaiset vanhat metsät  
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset vanhat metsät 
Puustoiset suot                      
30
15
10
10
5

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

  • metso Tetrao urogallus

Muuta lajistoa 

  • paakku-uurnasammal Amphidium mougeotii
  • punatyvisammal Bryoerythrophyllum recurvirostre
  • sinivuokko Hepatica nobilis

Julkaistu 8.8.2013 klo 13.22, päivitetty 15.8.2013 klo 14.29

Julkaisija: