Urajärvi

Koodi                     FI0301016
Kunta                     Asikkala
Pinta-ala (ha)       447
Aluetyyppi             SCI

Alueen kuvaus

Urajärvi on melko kirkasvetinen (väriluku 10), lähdepohjainen järvi, jonka vesi on happamuudeltaan lievästi emäksistä (pH 7,2). Järvi on vedenlaadultaan hyvin poikkeuksellinen, sillä se on karu, kirkas, mutta emäksinen. Järven vesikasvillisuus on poikkeuksellisen rikas ja monipuolinen ja järvelle ovat tyypillisiä varsin laajat pohjalehtis- ja vesisammalkasvustot. Vesikasvien lajimäärä on lähes 40 ja lajistoon kuuluu sekä niukkaravinteisuutta että runsasravinteisuutta ilmentäviä lajeja.

Rajaukseen kuuluva kovan maan alue on Helsingin yliopiston varastokirjaston/Urajärven kartanon ranta-aluetta. Kartanon puistoon rajoittuva, rantaan viettävä rinne, jossa kasvaa rehevää tervaleppäkorpea. Alueella on lähteisyyttä ja tihkupintoja. Puusto on varjostavaa. Herzogiella turfacea kasvaa rantalepikon lahoavilla lehtimaapuilla. Esiintymä on pienialainen ja niukka. Lajille soveltuvaa aluetta noin noin 0,25 - 0,5 ha. Aluetta on hoidettu raivaamalla tiheikköjä.

Urajärvi on yksi harvoista hentonäkinruohon ja notkeanäkinruohon kasvupaikoista maassamme. Notkeanäkinruoho löydettiin alueelta ensimmäisen kerran v. 1995 kahdesta eri paikasta. Elokuussa 2000 notkeanäkinruohoa löytyi neljästä eri kohdasta ja hentonäkinruohoa (järvelle uusi laji) yhdestä kohdasta. Löytöpaikat sijaitsevat laajalla alueella Mertalahden Santurinkärjen ja Urajärven kartanomuseon välillä. Löytöpisteet ovat enimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä toisistaan.

Rantakorpi on yksi harvoista korpihohtosammalen kasvupaikoista maassamme.

Urajarvi.jpg

Suojelutilanne

Suojeltu 100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojelun toteutuskeinona on vesialueella vesilaki ja ympäristönsuojelulaki, maa-alueella luonnonsuojelulaki.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • hentonäkinruoho
  • notkeanäkinruoho
  • korpihohtosammal
Julkaistu 8.8.2013 klo 16.33, päivitetty 17.10.2017 klo 10.45

Julkaisija: