UK-puisto - Sompio - Kemihaara

Koodi

FI 130 1701

Kunta

Sodankylä, Inari, Savukoski

Pinta-ala

309 771  ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

UKK-kansallispuiston pohjoisosa, Saariselän alue, on karua tunturierämaata. Puuttomat tunturikankaat ovat yleisiä.
Puiston eteläosa, Koilliskaira, on suo- ja metsäerämaata. Aapasoita on puiston lounaisosassa, Sompion luonnonpuistossa sekä Vaaranaavan ja Nalka-aavan soidensuojelualueilla. Pounikoita esiintyy tuntureiden juurella.
Kansallispuiston alueella on runsaasti lampia ja puroja (yht. pituus yli 1000 km). Puroja reunustavat kuusikkokorvet ja letot. Kemihaaran erämaa-alueella on vanhoja talvitien uria. Uittipiekan kämppä.

Suomen arvokkaimpia erämaa-alueita. Laaja yhtenäinen kokonaisuus, johon sisältyy lukuisia luontotyyppejä. Tarjoaa monipuolisen elinympäristön sekä linnustolle että nisäkkäille.

Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

UK-puisto-Sompio-Kemihaaran -alue on kokonaan toteutettu. Alueeseen kuuluvat Urho Kekkosen kansallispuisto ja Sompion luonnonpuisto on perustettu luonnonsuojelulain nojalla. Samoin Uura-aavan, Nalka-aavan ja Vaara-aavan soidensuojelualueet. Kemihaaran erämaa-alue on perustettu erämaalain nojalla.Alueensuojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit

1 %

Alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus

<1 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

<1 %

Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat

5 %

Subarktiset Salix-pensaikot

2 %

*Keidassuot

<1 %

Letot

<1 %

*Aapasuot

20 %

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

5 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

30 %

Tunturikoivikot

11 %

Boreaaliset lehdot

<1 %

*Puustoiset suot

5 %

*Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät (Alno-Padion,Alnion incanae,Salicion albae)

1 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

saukko

lapinhilpi

*ahma

kiiltosirppisammal

pohjanharmoyökkönen

isotorasammal

lapinleinikki

lettorikko

laaksoarho

alueella 1 uhanalainen laji

tundrasara

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

ampuhaukka

metso

helmipöllö

palokärki

hiiripöllö

pohjantikka

huuhkaja

pyy

kapustarinta

sinirinta

keräkurmitsa

sinisuohaukka

kuikka

suokukko

kurki

suopöllö

lapinpöllö

uivelo

lapintiira

varpuspöllö

laulujoutsen

vesipääsky

liro

alueella 6 uhanalaista lajia

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat
säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

tuulihaukka

mustaviklo

jänkäkurppa

lapinsirri

koskikara

Muuta lajistoa:

harmaasieppo

lapintiainen

puukiipijä

hernekerttu

lapinuunilintu

rantasipi

hippiäinen

leppälintu

rautiainen

hömötiainen

metsäkirvinen

ruokokerttunen

idänuunnilintu

metsäviklo

taviokuurna

isokäpylintu

niittykirvinen

tilhi

jänkäsirriäinen

pajusirkku

urpiainen

käenpiika

pensastasku

västäräkki

keltavästäräkki

peukaloinen

vihervarpunen

kirjosieppo

pikkukäpylintu

ilves

kirjosiipikäpylintu

pikkusirkku

karhu

kivitasku

pohjansirkku

susi

kuukkeli

pulmunen

lapinkirvinen

punarinta

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194s.

Erämaakomitean mietintö, Komiteamietintö 1988: 39, Helsinki, Valtion painatuskeskus. 238 s.

Häyrinen, Urpo 1989: Koilliskaira: Urho Kekkosen kansallispuisto. Helsinki, Otava, 174 s.

Kauhanen, Heikki 1999 (2000): Urho Kekkosen kansallispuiston kasvisto. Metsähallitus, Perä-Pohjolan luontopalvelut. Raportti. 33 s.

Kallio, Paavo 1978 (toim.): Lapin kasvivarat. Acta Lapponica Fennae 10, Lapin Tutkimusseura ry. 141 s.

Lappalainen, Markku 2001: Suomen kansallispuistot: ulapalta paljakalle. Metsähallitus, Luonnonsuojelu, Jyväskylä, Gummerus. 168 s.

Leivo, Mauri et.al. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. Bird Life Suomen julkaisuja no 4. Kuopio. Suomen graafiset palvelut. 142 s.

Linkola, Martti 1966: Viimeiset erämaat: Suomen luonnon- ja kansallispuistot. Helsinki, Weilin + Göös. 216 s.

Metsähallitus 1996: Urho Kekkosen kansallispuisto, esite.

Metsähallitus 1999: Kemihaaran erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B nro 50, Metsähallitus, Vantaa. 51 s.

Oulasvirta, Panu (toim.) 2006: Pohjoisten virtojen raakut – Interreg kartoitushanke Itä-Inarissa, Norjassa ja Venäjällä. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 47 s.

Polkuja Naturaan: Pohjois-Lapin seutukunta, esite. Natura 2000 -alueet Lapin voimavaraksi -hanke 2004-2007.

Sihvo, Juha 2002: Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston luontokartoitus: loppuraportti, osa 2: Ylä-Lapin luontotyypit, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A, Metsähallitus, Vantaa. 170 s.

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet > IBA-alueet ja tiedot kohteittain > Saariselän-Koilliskairan alue

Toivola, Matti 1994: Urho Kekkosen kansallispuisto. Sompion luonnonpuisto. Metsähallitus, 16 s.

Tynys, Tapio (toim.) 1999. Kemihaaran erämaa-alueen luonto ja käyttö. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A nro 109, Metsähallitus. 105 s. 

Urho Kekkosen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 2001, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja B, no 60, Vantaa. Edita. 67 s.

Urho Kekkosen kansallispuiston järjestyssääntö, Metsähallitus. 4.9.2007.

www.luontoon.fi > Retkikohteet > Kansallispuistot > Urho Kekkosen kansallispuisto

www.luontoon.fi > Asiakaspalvelu > Luontokeskukset ja palvelupisteet > Koilliskaira > Sompion luonnonpuisto

www.luontoon.fi > Retkikohteet > Lapin erämaa-alueet > Kemihaaran erämaa

Julkaistu 14.11.2003 klo 14.08, päivitetty 14.8.2013 klo 15.41

Julkaisija: