Hyppää sisältöön

Tykölänjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0349006
Pinta-ala: 173 ha
Kunta: Valkeakoski, Pälkäne
Aluetyyppi: SAC ja SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Tykölänjärvi kartalla

Alueen kuvaus

Tykölänjärvi on luontaisesti runsasravinteinen järvi. Sen kasvisto on edustava, mm. poimuvita ja sahalehti. Sara- ja ruoholuhtaa esiintyy eri puolilla järveä laajoina kasvustoina. Mallasveteen laskevan puron varrella kasvaa harvinainen sammakonkello.

Tykölänjärvi on arvokas lintuvesialue sekä tärkeä muuton- ja sulkasadonaikainen kerääntymisalue sekä keväisin että syksyisin.

Valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Kuuluu myös kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon (Ramsar-alue).

Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Alueella on kalastus ja metsästys sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3150 Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet 136
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 27
9050 Boreaaliset lehdot 0,8
9080 Fennoskandian metsäluhdat 3

Suojelun perusteina olevat lajit

 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • heinätavi Anas querquedula
 • punasotka Aythya ferina
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • lapasotka Aythya marila
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • palokärki Dryocopus martius
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • tuulihaukka Falco tinnunculus
 • kuikka Gavia arctica
 • varpuspöllö Glaucidium passerinum
 • kurki Grus grus
 • selkälokki Larus fuscus fuscus
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • uivelo Mergus albellus
 • keltavästäräkki Motacilla flava
 • sääksi Pandion haliaetus
 • mehiläishaukka Pernis apivorus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • kalatiira Sterna hirundo
 • liro Tringa glareola
 • jättisukeltaja Dytiscus latissimus
 • isolampisukeltaja Graphoderus bilineatus
 • täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis
 • saukko Lutra lutra

 

Julkaistu 6.11.2019 klo 11.24, päivitetty 25.11.2019 klo 11.00

Julkaisija: