Tykölänjärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0349006
Valkeakoski, Pälkäne
173 ha
SCI ja SPA

Tykölänjärvi

Alueen kuvaus

Tykölänjärvi on arvokas lintuvesialue, tärkeä muuton- ja sulkasadonaikainen kerääntymisalue. Järven kasvisto on edustava. Saraniitty- ja ruovikkovyöhykkeet ovat laajat.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Kohdetta ehdotetaan myös liitettäväksi kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Alueella on kalastus ja metsästys sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet
Vaihettumissuot ja rantasuot    
90
10

Luontodirektiivin liitteen II lajit 

 • jättisukeltaja Dytiscus latissimus

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

 • kaakkuri Gavia stellata
 • kalatiira Sterna hirundo
 • kuikka Gavia arctica
 • kurki Grus grus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • palokärki Dryocopus martius
 • suopöllö Asio flammeus

Muuta lajistoa 

 • pikkutikka Dendrocopus minor
 • pyrstötiainen Aegithalos caudatus
 • sammakonkello Campanula aparinoides

Julkaistu 8.8.2013 klo 12.30, päivitetty 15.8.2013 klo 14.41

Julkaisija: