Tuuliaapa - Iso Heposuo

Koodi FI1101402
Kunta Ii (Kuivaniemi)
Pinta-ala (ha) 1 075
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Soidensuojelualue on edustava, linnustollisesti arvokas aapa- ja keidassuon yhdistelmä. Siihen liittyvä Ulkosuon vanhan metsän kohde on mäntyvaltaisten metsäsaarekkeiden ja soiden mosaiikki. Sen metsät ovat vanhoja ja suureksi osaksi hyvin luonnontilaisia. Lahopuuta on vaihtelevasti. Mäntyvaltaiset osat ovat selkeästi erirakenteisia. Suot ovat karuja luonnontilaisia nevoja. Alue on ainoa laajempi luonnontilainen metsäalue Perämeren rannikon välittömässä läheisyydessä, etäisyyttä merelle on n. 7 km.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue on suojeltu soidensuojelualueena, jonka laajennuksena on vanhojen metsien suojeluohjelman kohde.

Laajennuksen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet 3
Keidassuot* 38
Aapasuot* 44
Luonnonmetsät* 4
Puustoiset suot* <1

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Ampuhaukka Falco columbarius
Hiiripöllö Surnia ulula
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kuikka Gavia arctica
Kurki Grus grus
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Metso Tetrao urogallus
Palokärki Dryocopus martius
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suokukko Philomachus pugnax
Teeri Tetrao tetrix tetrix

Lisäksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Julkaistu 21.8.2013 klo 15.05, päivitetty 23.8.2013 klo 8.30