Hyppää sisältöön

Tuntsan erämaa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301402

Kunta

Salla, Savukoski

Pinta-ala

21241 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Tuntsan erämaa-alue käsittää Värriötuntureiden korkean eteläosan, joka nousee aina 552 metriin. Tunturiselänteen molemmin puolin metsät ovat lähes puhtaita kuusikoita. Ylhäällä tuntureiden kivikkoisilla rinteillä kuusikot ovat harvoja ja tykyn vahingoittamia. Kosteiden kurujen reunoilla ja tuoreilla kankailla kuusikko on paikoin vartevaa ja korkeaa. Männiköitä on niukasti Korvusselkää lukuun ottamatta, mutta yksittäiset järeät aihkit tuovat vaihtelua kuusikoihin.

Alueen vesiluontoa luonnehtivat soisissa painanteissa ja tunturipäiden väleissä kiemurtelevat purot ja joet. Värriöjoen latvoilla ovat seudun suurimmat suot. Ne ovat jokivarsia reunustavia tai kivennäismaiden kapeiksi lahdelmiksi puristamia karuja nevoja ja rämeitä.

Maisemallisesti edustava ja merkittävä erämaa-alue.

Alueelle ennen suojelupäätöstä myönnetyt valtausoikeudet jäävät sellaisenaan voimaan myös Natura 2000- verkoston alueella. ( Lohi 15 ja 16 ).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Tuntsan erämaa-alue on perustettu erämaalain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (23)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (44)
 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (500)
 • Subarktiset Salix-pensaikot (2)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (130)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (3,3)
 • Letot( 8)
 • Aapasuot (4450)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (14000)
 • Tunturikoivikot (800)
 • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (8)
 • Puustoiset suot (1300)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • ahma, Gulo gulo
 • saukko, Lutra lutra
 • lapinhilpi, Arctagrostis latifolia
 • laaksoarho, Moehringia lateriflora
Julkaistu 18.9.2019 klo 8.14, päivitetty 18.9.2019 klo 8.14

Julkaisija: