Tulijärvi - Makubergen

Koodi FI0100010
Kunta Raasepori, Karjalohja
Pinta-ala 47 ha
Aluetyyppi
SCI
Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998): FI0100010.pdf

Alueen kuvaus

Tulijärvi-Makubergen sijaitsee Karjaan ja Karjalohjan rajalla. Sen eteläosassa on Makubergenin vanhaa, lehtomaisen kankaan kuusivaltaista luonnonmetsää eteläsuomalaisittain edustavine lahopuustoineen sekä karumpaa kallioalueen mäntyvaltaista luonnonmetsää. Vanhassa kuusikossa on runsaasti pähkinäpensaita ja paljon vanhoja suuria lehtipuita (haapoja, koivuja, tervaleppää).

Alueen pohjoisosaa luonnehtii varsinaisen Tulijärven lisäksi laaja allikkoinen ruovikkoalue ja metsäluhdaksi luokiteltava suoalue. Luhdan puusto muodostuu matalahkosta luonnontilaisesta koivu-, harmaaleppä- ja tervaleppätiheiköstä, ja kasvillisuus on varsin edustavaa metsäluhtien kasvillisuutta (mm. nevaimarre, rantayrtti). Luhta-alue ja ruovikkoalue ovat vesitaloudeltaan varsin luonnontilaisia; niille tulee vain pari ojaa läheisiltä pelloilta.

Alue on pieni, mutta sisältää joitakin luontotyyppejä varsin edustavina. Erityisesti kuusivaltainen luonnonmetsä on lahopuustoltaan hyvinkin arvokas, koska siellä on paikoin runsaasti suuria pitkälle lahonneita kuusia, jotka ovat Uudenmaan vanhoissa metsissä harvinaisia. Samoin suuret vanhat haavat liito-oravineen tekevät pienestä metsästä suhteessa kokoonsa hyvinkin arvokkaan. Myös metsäluhta on luonnontilainen. Alueella on myös harvinaisista ja pienialaisista luontotyypeistä lähdesuota ja lettoa.

Mustionjoen (natura-alue FI0100023) sivuhaara Storängsbäcken-Krabbäcken saa alkunsa Tulijärvestä.

Suojelun toteutuskeinot

Makubergenin metsä on mukana vanhojen metsien suojeluohjelmassa. Tulijärven alue puolestaan kuuluu soidensuojeluohjelmaan. Alue tullaan kokonaisuudessaan rauhoittamaan luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 25.7.2013 klo 11.34, päivitetty 25.7.2013 klo 11.34

Julkaisija: