Torsgårdin metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100100

Kunta

Siuntio

Pinta-ala

44 ha

Aluetyyppi

SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002)

FI0100100.pdf

Alueen kuvaus

Torsgårdin metsä sijaitsee Siuntiossa Karhujärven koillispuolella. Alueella on metsäisiä kallioalueita ja niihin liittyviä tuoreen kankaan rinnemetsiä. Alueella on myös rehevämpiä korpipainanteita.

Metsät ovat varttuneita ja ikääntyviä, rakenteeltaan hyvin luonnontilaisia kuusikoita, ja lahopuuta on melko runsaasti. Sekapuuna kasvavat lähinnä mänty, koivu ja haapa. Alueella on yksittäisiä varsin järeitä haapoja, koivuja ja raitoja. Mäntyvaltaisten kallioalueiden jäkäliköt ovat luonnontilaisia.

Alueella on edustava linnusto ja harvinaista ja uhanalaista vanhan metsän ilmentäjälajistoa. Pienipiirteisesti vaihtelevalla alueella on myös maisemallista merkitystä.

Torsgårdin metsä on yhtenäinen ja luonnonsuojelullisesti arvokas vanhan metsän kohde. Alueella on monimuotoisuutta lisääviä puronvarsia, soistumia ja jyrkänteitä sekä kallioalueita. Vanhat järeät  haavat tarjoavat suotuisan elinympäristön luontodirektiivin liitteen II lajille, liito-oravalle (Pteromys volans). Torsgårdin metsässä pesivät mm. lintudirektiivin lajit pikkusieppo (Ficedula parva) ja mehiläishaukka (Pernis apivorus).

Alueella esiintyvää vanhojen metsien uhanalaista ja indikaattorilajistoa ovat mm. vaarantunut haapariippusammal (Neckera pennata), silmälläpidettävä taantunut haavanarinakääpä (Phellinus populicola), silmälläpidettävä harvinainen korkkikerroskääpä (Perenniporia subacida), pikireunakääpä (P. lundellii) ja riukukääpä (P. viticola).

Suojelun toteutuskeinot

Alue kuuluu kokonaan vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Alue rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.50, päivitetty 31.7.2013 klo 13.49

Julkaisija: