Torronsuo

Koodi FI0344002
Kunta Tammela
Pinta-ala (ha) 3093
Aluetyyppi SCI ja SPA

Alueen kuvaus

Pääosin Torronsuon kansallispuistoon kuuluva Torronsuo on Rannikko-Suomen kermikeidasvyöhykkeen luonnonsuojelullisesti arvokkain suokokonaisuus ja Etelä-Suomen suurin luonnontilainen suo. Etenkin suon itäosa on maisemallisesti kaunis ja säilyttänyt hyvin alkuperäisen erämaisen luonteensa. Etelälaidalla on näköalakallioita ja edustavia kalliojyrkänteitä, joiden suhteelliset korkeuserot ovat paikoin 15-20 metriä. Torronsuo on 5-6 keidassuon kompleksi. Suurimmassa osassa aluetta suorakenne on selvästi konsentrinen. Turvetta on keskimäärin 6 m. Suon keskustaa hallitsevat keidasrämeet ja allikkoalueet, laiteilla esiintyy nevoja ja nevakorpia sekä niiden luhtaisia variantteja. Suon suurperhoslajisto on valtakunnallisestikin monipuolinen.

Alueeseen kuuluva Talpianjärvi on vedenpinnan laskun seurauksena kehittynyt saraikko- ja pensaikkoniittyjen valtaamaksi luhdaksi, jonka luhtalinnusto on hyvin edustava. Järvi on kurjen pesimäaluetta ja muuton aikana siellä levähtävät ja ruokailevat myös joutsenet ja hanhet. Talpianjärven eteläpuolella on katajaketoja ja liito-oravan elinalue. Torronsuon aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Keidassuot 81
Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot 4
Vaihettumissuot ja rantasuot 9
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 0
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät 0
Boreaaliset lehdot 0
*Puustoiset suot 2

 *priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

 • liito-orava
 • ilves

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • harmaapäätikka
 • huuhkaja
 • kaakkuri
 • kalatiira
 • kangaskiuru
 • kapustarinta
 • kurki
 • laulujoutsen
 • liro
 • luhtahuitti
 • metso
 • palokärki
 • peltosirkku
 • pikkulepinkäinen
 • pikkusieppo
 • pohjantikka
 • pyy
 • ruisrääkkä
 • ruskosuohaukka
 • sinisuohaukka
 • suokukko
 • suopöllö
 • uhanalainen laji
 • varpuspöllö
 • viirupöllö

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • pikkutikka
 • nuolihaukka
 • riekko NT
 • idänuunilintu
 • mustapyrstökuiri EN
 • punajalkaviklo NT
 • jouhisorsa VU
 • suovalkku NT
 • hoikkavilla
 • lännenmunuaisjäkälä CR
 • rahkahopeatäplä

Suojelutilanne

 Kansallispuisto, suojeltu 100 %.

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Suurin osa alueesta on Metsähallituksen hallinnassa olevaa Torronsuon kansallispuistoa. Alue kuuluu myös kansainväliseen soidensuojeluohjelmaan Project Telmaan ja on kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen eli Ramsar-kohteiden luetteloon. Hämeen maakuntakaavassa Torronsuo on SL-merkinnällä.

Suojeltu luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 20.8.2013 klo 9.52, päivitetty 27.3.2014 klo 11.21

Julkaisija: