Törmäoja

Koodi

FI 130 1512

Kunta

Savukoski

Pinta-ala

364 ha

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus:

Törmäojan alueen metsät ovat katajikkoisia koivumetsiä ja alueella esiintyy runsaasti luonnonniittyjä johtuen kallioperässä esiintyvästä karbonatiitistä. Törmäoja virtaa 50- 70 metriä syvässä kurussa, jonka rinteet ovat harvaa koivumetsää. Rantaviivassa on kapeana vyöhykkeenä kosteaa suurruohoniittyä. Laaksoarho esiintyy hieman kauempana rannasta kuivemmilla niityillä ja koivuvaltaisissa tulvametsissä, joissa vallitsevat lajit ovat tuoksusimake, metsälauha, kultapiisku ja kullero.

Törmäojan alueella on satojen hehtaarin kokoisia maisemallisesti vaikuttavia ja harvinaisia nummimaisia laaksonpohjaniittyjä. Niityillä vallitsevat varvut, heinät ja sammalet; lajeista muun muassa puolukka, metsälauha ja karhunsammal. Alueella on hienojakoisemmilla maaperillä myös muita luonnonniittyjä, joissa kasvillisuus on hieman ruohovaltaisempi. Niittyjen laajuus ja runsaus selittyvät kallioperän lisäksi pinnanmuotojen aiheuttamasta pienilmastolla. Niityt sijaitsevat kattilalaaksossa, johon valuu kylmää ilmaa. Tämä aiheuttaa puuntaimien silmujen ja vuosikasvainten jokavuotisen paleltumisen, jolloin alue pysyy puuttomana.

Alue on tärkeä laaksoarhon esiintymisalue. Kohdassa "Muuta lajistoa" ilmoitetut kasvilajit ovat Lapissa huomionarvoisia lajeja.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta

0 %

Eurooppalaiset kuivat nummet

20 %

Kostea suurruohokasvillisuus

<1 %

Pohjoiset boreaaliset tulvaniityt

<1 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

60 %

Boreaaliset lehdot

<1 %

*Puustoiset suot

9 %

Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät

<1 %

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

laaksoarho

Muuta lajistoa:

hentokorte

pahtarikko

hetehorsma

pohjanneidonlukko

kanervisara

siperiankirjosara

ketoneidonlukko

tesmayrtti

lapinlemmikki

tunturipitkäpalko

lapinvehnä

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Laitinen J. 1988: Soklin karbonatiittimassiivin alueen kasvipeite ja sen luonnonsuojelumerkitykset. Lisensiaattitutkielma. Oulun yliopisto, Kasvitieteen laitos. 113 s.

Hæggström, C-A., Heikkilä, T., Peiponen, J. & Vuokko, S. 1995: Toukohärkä ja kultasiipi. Niityt ja niiden hoito. Otava. 160 s.

Ilmonen, J., Ryttäri, T. ja Alanen A. 2001: Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet. Suomen Natura 2000 - ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Suomen ympäristö 510. Suomen ympäristökeskus. 177 s.

Jauhiainen H. (toim.) 1990: Metsiemme uhanalaiset. Metsälehti, 115 s

Julkaistu 29.1.2004 klo 13.37, päivitetty 27.8.2013 klo 11.56

Julkaisija: