Hyppää sisältöön

Törmäoja

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301512

Kunta

Savukoski

Pinta-ala

364 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Törmäojan alueen metsät ovat katajikkoisia koivumetsiä ja alueella esiintyy runsaasti luonnonniittyjä johtuen kallioperässä esiintyvästä karbonatiitistä. Törmäoja virtaa 50- 70 metriä syvässä kurussa, jonka rinteet ovat harvaa koivumetsää. Rantaviivassa on kapeana vyöhykkeenä kosteaa suurruohoniittyä. Laaksoarho esiintyy hieman kauempana rannasta kuivemmilla niityillä ja koivuvaltaisissa tulvametsissä, joissa vallitsevat lajit ovat tuoksusimake, metsälauha, kultapiisku ja kullero.

Törmäojan alueella on satojen hehtaarin kokoisia maisemallisesti vaikuttavia ja harvinaisia nummimaisia laaksonpohjaniittyjä. Niityillä vallitsevat varvut, heinät ja sammalet; lajeista muun muassa puolukka, metsälauha ja karhunsammal. Alueella on hienojakoisemmilla maaperillä myös muita luonnonniittyjä, joissa kasvillisuus on hieman ruohovaltaisempi. Niittyjen laajuus ja runsaus selittyvät kallioperän lisäksi pinnanmuotojen aiheuttamasta pienilmastolla. Niityt sijaitsevat kattilalaaksossa, johon valuu kylmää ilmaa. Tämä aiheuttaa puuntaimien silmujen ja vuosikasvainten jokavuotisen paleltumisen, jolloin alue pysyy puuttomana.

Alue on tärkeä laaksoarhon esiintymisalue. Kohdassa "Muuta lajistoa" ilmoitetut kasvilajit ovat Lapissa huomionarvoisia lajeja.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (1,45)
 • Eurooppalaiset kuivat nummet (30)
 • Kostea suurruohokasvillisuus (2,69)
 • Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (0,1)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,02)
 • Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,03)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (250)
 • Boreaaliset lehdot (2,98)
 • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (10)
 • Fennoskandian metsäluhdat 1
 • Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (10,5)
 • Puustoiset suot (33)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • laaksoarho, Moehringia lateriflora
Julkaistu 19.9.2019 klo 14.21, päivitetty 19.9.2019 klo 14.21

Julkaisija: