Torankijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1101642
Kunta Kuusamo
Pinta-ala (ha)      261
Aluetyyppi SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Torankijärvi on valuma-alueeltaan pieni Kuusamon keskustassa sijaitseva järvi. Järven kasvillisuusvyöhykkeet ovat paikoin laajat. Alue on valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan sisältyvä kansainvälisesti arvokkaaksi luokiteltu kohde. Järven pesimälinnusto on monipuolinen ja arvo kosteikkolintujen muutonaikaisena levähdysalueena on huomattava. Alueen luonnontila on muuttunut ympäröivän maankäytön ja vesien rehevöitymisen seurauksena viime vuosikymmenien aikana, mikä on vaikuttanut lintujen elinympäristöihin osassa aluetta. Osa muutoksista on ollut lintujen kannalta haitallisia, osa suotuisia.

Torankijärven kasvisto ja linnusto ovat edustavia ja niissä tavataan useita Kuusamossa harvinaisia lajeja. Järven pesimälinnusto on monimuotoinen ja siihen sisältyy runsaasti levinneisyydeltään eteläisiä lintuvesille ominaisia lajeja sekä joukko levinneisyydeltään pohjoisia lajeja. Pesimälajistoon sisältyvät muun muassa jouhisorsa, tukkasotka, ruskosuohaukka, pikkulokki, pilkkasiipi ja vesipääsky sekä harvinaisina pesijöinä lapasorsa, heinätavi ja harmaasorsa. Muuttoaikoina alueella levähtää enimmillään satoja tai muutamia tuhansia vesilintuja, muutamia satoja kahlaajia ja muutamia tuhansia lokkilintuja. Järvi on yksi seudun tärkeimmistä muuttolintujen levähdysalueista. Hyvän saavutettavuutensa ja sijaintinsa sekä monipuolisen linnustonsa ansiosta Torankijärvi on tärkeä opetus- ja harrastuskohde.

Alueella on jätevedenpuhdistamo, josta tulevat vedet ovat rehevöittäneet järveä ja lisänneet alueen lintuvesiluonnetta.

Rantojen täyttäminen ja ruoppaaminen, asutuksen leviäminen ja virkistyskäytön lisääntyminen ovat heikentäneet linnuston elinoloja alueella.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys ja alueen käyttöä ohjaamalla.

LVO-kohde, jonka suojelu toteutetaan vesi- ja luonnonsuojelulain keinoin.

Alueen tietolomake

Lajit

Jouhisorsa                    Anas acuta
Lapasorsa Anas clypeata
Metsähanhi Anser fabalis
Harmaahaikara Ardea cinerea
Tukkasotka Aythya fuligula
Lapasotka Aythya marila
Lapinsirri Calidris temminckii
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Pohjansirkku Emberiza rustica
Nuolihaukka Falco subbuteo
Kuikka Gavia arctica
Kaakkuri Gavia stellata
Kurki Grus grus
Merikotka Haliaeetus albicilla
Selkälokki Larus fuscus fuscus
Pikkulokki Larus minutus
Naurulokki Larus ridibundus
Sinirinta Luscinia svecica
Pilkkasiipi Melanitta fusca
Mustalintu Melanitta nigra
Uivelo Mergus albellus
Keltavästäräkki Motacilla flava
Sääksi Pandion haliaetus
Vesipääsky Phalaropus lobatus
Härkälintu Podiceps grisegena
Luhtahuitti Porzana porzana
Kalatiira Sterna hirundo
Lapintiira Sterna paradisaea
Mustaviklo Tringa erythropus
Liro Tringa glareola

 

Julkaistu 22.8.2013 klo 14.53, päivitetty 7.7.2020 klo 10.44