Tomasbölebäcken

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0100096
Kunta Raasepori
Pinta-ala 10 ha
Aluetyyppi
SCI
Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100096.pdf

Alueen kuvaus

Natura-alue sijaitsee Pohjan kunnassa, Hemträsket-järvestä Pohjanpitäjänlahteen laskevan Tomasbölebäcken-puron ympäristössä. Alue koostuu purosta, puron varren metsäluhdista ja Hemträsketin itärannan pähkinäpensaslehdoista.

Matala ja leveä Tomasbölebäcken on Hemträsketin ja Tomasbölevikenin välillä valtaosin luonnontilaisena meanderoiva puro, jonka varressa on lehtoa ja metsäluhtaa. Alueen puusto, kasvillisuus ja vesitalous ovat suurimmalta osin luonnontilaisia.

Aluekokonaisuus on arvokas myös maisemallisesti.

Kasvillisuus ja eläimistö

Tomasbölebäckenin alue muodostaa luontotyypeiltään ja lajistoltaan monimuotoisen ja arvokkaan kokonaisuuden. Alueella esiintyy harvinaista ja uhanalaista eläin- ja kasvilajistoa. 

Tomasbölebäckenin varrella sijaitsevissa metsäluhdissa on nähtävissä vedenpintatasoltaan erilaisten pintojen mosaiikki. Hemträsketistä lähtevän puron suulla on erittäin edustava ja luonnontilainen metsäluhta, jossa on selvästi nähtävissä mätäs- ja välikköpintojen mosaiikki. Vehka muodostaa paikoin lähes yhtenäisiä kasvustoja. Kuivemmalla osuudella mesiangervo vallitsee ja joukossa kasvaa kurjenmiekkaa ja muita luhtakasveja. Alueella on runsaasti maapuuta. Metsäluhdassa pesivät harvinainen pikkutikka (Dendrocopos minor) ja lehtopöllö (Strix aluco).

Puron rannalla useissa paikoissa puiden juurakoilla ja kivillä kasvaa luontodirektiivin lehtisammallaji, hiuskoukkusammal (Dichelyma capillaceum). Laji on Suomessa rauhoitettu, erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltu. Suomessa tunnetaan vain kymmenkunta lajin esiintymispaikkaa. Alueella elää lisäksi luontodirektiivin laji, saukko (Lutra lutra) ja etelärannikolla harvinainen virtavesimittari (Gerris najas). Puron varressa talvehtii koskikaroja (Cinclus cinclus).

Hemträsketin itärannalla sijaitsevan rehevän pähkinäpensaslehdon maaperä vaihtelee tuoreesta kosteaan. Lounaaseen viettävän rinteen alus on paikoin hyvin kivikkoista ja lohkareista. Alueen edustavissa kuusi- ja haapavaltaisissa rehevissä lehdoissa kasvaa useita satoja hyvinvoivia ja kookkaita pähkinäpensaita.

Suuria haapoja on runsaasti ja alueella esiintyykin kaksi liito-oravan (Pteromys volans) reviiriä. Lehdoissa pesivät muun muassa harmaapäätikka (Picus canus) ja pyrstötiainen (Aegithalos caudatus).

Lehtolajistoon kuuluvat lisäksi muun muassa lehtokuusama, koiranheisi, mustakonnanmarja, kevätlinnunherne ja lehto-orvokki. Rauhoitettu suomukka (Lathraea squamaria) on paikoin varsin runsas. Uhanalainen, erityisesti suojeltava kalliopunossammal (Porella cordaena) kasvaa pähkinäpensaslehdon kalliojyrkänteessä.

Suojelun toteutuskeinot

Natura-alueen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Tomasbölebäcken laskee Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden Natura-alueelle.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.42, päivitetty 31.7.2013 klo 13.42

Julkaisija: