Teutjärven ja Suvijärven lintuvedet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100082

Kunta

Ruotsinpyhtää, Elimäki

Pinta-ala

568 ha

Aluetyyppi

SPA

Hoito- ja käyttösuunnitelma

AY302 Teutjärven hoidon ja käytön periaatteet (ei sähköisessä muodossa)

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998)

FI0100082.pdf

 

 

 

 

 

Alueen kuvaus

Natura-alue on kaksiosainen lintuvesialue, joka sijaitsee Ruotsinpyhtään ja Elimäen rajalla. Pohjoisempi Teutjärvi on pyöreähkö, laakearantainen järvi, joka sijaitsee Teutjoen suulla. Teutjärven vedet laskevat kapeata Niemistönsalmea pitkin etelään Suvijärveen, joka on osa Kymijoen läntistä haaraa. Natura-alueeseen kuuluu Suvijärven rehevä pohjoisosa.

Koko Teutjärveä ja osin Suvijärveä ympäröivät viljelykset. Järvissä on laajat kasvillisuusvyöhykkeet, joista leveimpiä hallitsee järviruoko. Järviä reunustavat myös tiheät pensaikot. Teutjärven itäpuolella on myös tervaleppäluhtaa.

Järvet on lintuvesiensuojeluohjelmassa luokiteltu kansainvälisesti arvokkaaksi kohteeksi. Vuonna 2001 pesiviä lajeja oli 37 ja parimäärä oli 363. Etenkin ruovikkolajeja pesii suuria määriä, ja joukossa on harvinaisuuksia. Teutjärven rannoilla on myös kahlaajille sopivia luhtia ja niittyjä. Myös ympäröivät pellot ovat linnuston kannalta tärkeitä.

Teutjärvi on ollut 2000-luvun alussa yksi harvoista niittysuohaukan (Circus pygargus) pesimäpaikoista Suomessa. Järvi on myös Uudenmaan merkittävin kaulushaikaran (n. viisi paria) ja ruskosuohaukan (n. neljä paria) pesimäpaikka (2001). Vaarantuneiksi luokitellut naurulokki ja rastaskerttunen pesivät Teutjärvellä ja aivan järven tuntumassa myös uhanalainen peltosirkku sekä ruisrääkkä. Myös kurki ja luhtakana pesivät alueella.

Vesilinnustossa runsain laji on silkkiuikku, vaateliaampia pesimälajeja ovat mm. heinätavi ja lapasorsa. Ruovikoiden ja rantapensaikkojen varpuslinnusto on hyvin edustava: harvinaisen rastaskerttusen lisäksi muita kerttusia ja sirkkalintuja pesii hyvin runsaasti.

Alue on tärkeä muutonaikainen levähdysalue mm. laulujoutsenille, hanhille ja muille vesilinnuille sekä kahlaajille. Alue toimii myös tärkeänä ruokailualueena ympäröivien alueiden linnuille.

Suojelun toteutuskeinot

Lähes koko alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Natura-alueen suojelutavoitteet toteutetaan vesilain ja/tai luonnonsuojelulain nojalla.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.22, päivitetty 19.5.2017 klo 10.19

Julkaisija: