Tervaniemen alue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900128
Pinta-ala: 104 ha
Kunta: Saarijärvi
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Pylkönmäellä sijaitseva Tervaniemen alue käsittää paikallisesti arvokkaaksi luokitellun harjualueen Kiesimenjärven luoteisrannalla, sen länsipuolella olevan Tervasuon luonnontilaisen osan ja läheisen Oulunnevan. Harjualue liittyy vesimaisemaan ja se on geologisesti sekä maisemallisesti jokseenkin merkittävä harjualue. Katkeilevaan harjujaksoon kuuluva selänne on noin 15 m korkea ja paikoin jyrkkärinteinen ja kapealakinen. Tervaniemen viereinen Kouvonpäänniemi on matalahko rinnakkaisselänne.

Kasvillisuus on pääasiassa puolukka- ja kanervatyyppiä, paikoin variksenmarjakasvustoja. Oulunneva on pienehkö tienvarsisuo, jonka eteläosassa on pienvesi-inventoinnissa alueellisesti arvokkaaksi luokiteltu humuspitoinen lampi, Oulunlampi. Suo on osittain mesotrofista nevaa, osittain sara- ja tupasvillarämettä.

Tervaniemi-Kouvonpäänniemi on alueellisesti merkittävä harjualue, joka on rajauksessa mukana seutukaavan MY-varauksen mukaisesti ja sen suojelu toteutetaan maa-aineslain mukaisesti. Harjualueen länsipuolella oleva Tervasuo on luonnontilaiselta osaltaan karujen tupasvillarämeiden ja vetisten sammalrimpien mosaiikkia ja se on suojelualuetta, samoin kuin Oulunnevan alue. Kuoliosaari ja Hiekkasaari ovat maisemallisesti ja retkeilyn kannalta merkittäviä ja ovat osa Kiesimenjärven kokonaisuutta.

Harjualueen länsiosassa on n. 20-vuotias luontaisesti syntynyt nuori männikkö, muuten harjun metsät ovat pääosin jo yli satavuotiaita. Metsiä tulisi käsitellä jatkossa hyvin varovaisesti. Tervasuon poikki kulkee sähkölinja, mikä alentaa suon erämaisuutta, samoin suon reunaojitukset vaikuttavat tulevaisuudessa myös ojittamattomaan osaan. Oulunnevan ympärillä olevia kankaita on hakattu ilman suojavyöhykettä suon reunaan asti.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimepitein.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Osa Tervaniemen-Kouvonpäänniemen alueesta kuuluu Keski-Suomen viidennen vaihekaavan MY-varaukseen, jolla on osoitettu ympäristö- ja luonnonmaisema-arvoja sisältävä alue. Alueella mahdollisesti tehtävissä metsänhoitotoimissa tulisi näihin arvoihin kiinnittää huomiota. Rajauskartassa alue on erotettu suojelualueesta katkoviivalla ja merkitty vinoviivoituksella. Tervasuo ei kuulu seutukaavavaraukseen.
  • Oulunneva on Keski-Suomen viidennessä vaihekaavassa varattu SL-merkinnällä. Suolla sijaitseva Oulunlampi kuuluu Keski-Suomen arvokkaiksi luokiteltuihin pienvesiin.

Suojelun toteutuskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki
  • Maa-aineslaki, metsälaki (metsäsuunnittelu): Tervaniemi-Kouvonpäänniemi

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 0,65
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 30
9060 Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 35
91D0 Puustoiset suot 20

 

Julkaistu 3.7.2013 klo 15.16, päivitetty 12.8.2019 klo 9.57