Tervaniemen alue

Alueen koodi: FI0900128
Pinta-ala: 104 ha
Kunta: Saarijärvi
Aluetyyppi: SCI

Saarijärvellä sijaitseva Tervaniemen alue käsittää paikallisesti arvokkaaksi luokitellun harjualueen Kiesimenjärven luoteisrannalla, sen länsipuolella olevan Tervasuon luonnontilaisen osan ja läheisen Oulunnevan. Harjualue liittyy vesimaisemaan ja se on geologisesti sekä maisemallisesti jokseenkin merkittävä harjualue. Katkeilevaan harjujaksoon kuuluva selänne on noin 15 m korkea ja paikoin jyrkkärinteinen ja kapealakinen. Tervaniemen viereinen Kouvonpäänniemi on matalahko rinnakkaisselänne. Kasvillisuus on pääasiassa puolukka- ja kanervatyyppiä, paikoin variksenmarjakasvustoja. Oulunneva on pienehkö tienvarsisuo, jonka eteläosassa on pienvesi-inventoinnissa alueellisesti arvokkaaksi luokiteltu humuspitoinen lampi, Oulunlampi. Suo on osittain mesotrofista nevaa, osittain sara- ja tupasvillarämettä.

Tervaniemi-Kouvonpäänniemi on alueellisesti merkittävä harjualue, joka on rajauksessa mukana seutukaavan MY-varauksen mukaisesti ja sen suojelu toteutetaan maa-aineslain mukaisesti. Harjualueen länsipuolella oleva Tervasuo on luonnontilaiselta osaltaan karujen tupasvillarämeiden ja vetisten sammalrimpien mosaiikkia ja se on suojelualuetta, samoin kuin Oulunnevan alue. Kuoliosaari ja Hiekkasaari ovat maisemallisesti ja retkeilyn kannalta merkittäviä ja ovat osa Kiesimenjärven kokonaisuutta.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Osa Tervaniemen-Kouvonpäänniemen alueesta kuuluu Keski-Suomen 5. vaihekaavan MY-varaukseen, jolla on osoitettu ympäristö- ja luonnonmaisema-arvoja sisältävä alue. Alueella mahdollisesti tehtävissä metsänhoitotoimissa tulisi näihin arvoihin kiinnittää huomiota. Rajauskartassa alue on erotettu suojelualueesta katkoviivalla ja merkitty vinoviivoituksella. Tervasuo ei kuulu seutukaavavarauksen. Oulunneva on Keski-Suomen viidennessä vaihekaavassa varattu SL-merkinnällä. Suolla sijaitseva Oulunlampi kuuluu Keski-Suomen arvokkaiksi luokiteltuihin pienvesiin.

Suojelun toteutuskeinot:
- Luonnonsuojelulaki
- Maa-aineslaki, metsälaki (metsäsuunnittelu): Tervaniemi-Kouvonpäänniemi

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Humuspitoiset lammet ja järvet 0
Vaihettumissuot ja rantasuot  34
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit  34
*Puustoiset suot  19

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut: ei ole

Julkaistu 3.7.2013 klo 15.16, päivitetty 3.7.2013 klo 15.16