Tervalamminsuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi                     FI0344008
Kunta                     Tammela, Karkkila
Pinta-ala (ha)       254,9
Aluetyyppi             SCI

Alueen kuvaus

Tammelan ja Karkkilan alueilla sijaitseva Tervalamminsuo on harvakseltaan mäntyä kasvava karu räme. Alueen keskiosissa on pieniä avosuoaloja (lyhytkorsineva, rahkaräme) ja parikymmentä allikkoa.

Alueen metsät edustavat karun Tammelan ylängön kangasmetsiä ja puustoisia soita. Kangasmetsät ovat kuivahkoja ja tuoreita kankaita, joiden puusto on enimmäkseen nuorta. Itäosan metsä paloi v. 1964. Puustoltaan vanhimmissa korvissa on vanhan luonnonmetsän piirteitä.

Valtakunnallisesti merkittävä suoalue, jolla pesii suhteellisen monipuolinen linnusto. Alueella on jonkin verran vanhaa kuusivaltaista metsää, enimmäkseen korpimailla. Alue on luonteeltaan erämainen metsäteistä ja voimalinjasta huolimatta. Metsämaat ovat olleet talouskäytössä.

Suojelutilanne

Suojeltu 100 %.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kuuluu pääosin soidensuojelualueeseen ja valtakunnallisen soidensuojeluohjelman alueeseen.

Hämeen seutukaavassa SL1-merkintä.

Suojelun toteutuskeinona maa-alueilla on luonnonsuojelulaki ja vesialueilla vesilaki.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Humuspitoiset lammet ja järvet 5

*Keidassuot 53

Kasvipeitteiset silikaattikalliot 0

*Boreaaliset luonnonmetsät 2

*Puustoiset suot 8

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • kaakkuri
 • kapustarinta
 • kuikka
 • kurki
 • liro
 • metso
 • palokärki
 • pyy
 • uhanalainen laji

Muuta huomionarvoista lajistoa:

 • hiirihaukka VU
 • kanahaukka
 • pikkutikka
 • teeri NT
 • luumittari VU
 • saukko NT
 • lakkakääpä
 • suovalkku NT
 • tippahaprakääpä NT
 • vaaleasara

Julkaistu 19.8.2013 klo 16.17, päivitetty 27.3.2014 klo 11.43