Hyppää sisältöön

Termusaapa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301405

Kunta

Salla

Pinta-ala

1285 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Termusaapa on laajahko aapasuokokonaisuus, jota elävöittävät Käsmänjoen latvahaarat lampineen. Suon laitaosilla on laajoja rämealueita. Pienten latvajokien ja purojen varsilla on tulvaniittyjä ja korpilaikkuja. Termusaapa on myös merkittävä lintusuo.

Tärkeä pohjoisen Peräpohjolan aapasuovyöhykkeeseen kuuluva suokohde.

 • metsätalous
 • maankuivatus

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Termusaapa kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (27)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (25)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (30)
 • Letot (50)
 • Aapasuot (1000)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (35)
 • Fennoskandian metsäluhdat (15)
 • Puustoiset suot (330)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • saukko, Lutra lutra
 • lettorikko, Saxifraga hirculus
Julkaistu 19.9.2019 klo 10.21, päivitetty 19.9.2019 klo 10.21

Julkaisija: