Hyppää sisältöön

Tarvantovaara

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300118

Kunta

Enontekiö

Pinta-ala

66403 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue on maisemaltaan niukkailmeistä Tunturi- ja Metsä-Lapin vaihettumisvyöhykettä. Suot ja pienten vesistöjen verkostot hallitsevat erämaan ydinosaa, jonka keskellä kohoaa Tarvantovaara. Pohjoisosassa on matala, noin 600 metriin nouseva tunturijänkä. Alueen eteläisimmässä osassa männyt elävöittävät maisemaa, muutoin vallitsevat matalat tunturikoivikot. Laajahko erämaa-alue Tunturi- ja Metsä-Lapin vaihettumisvyöhykkeellä.
 • maasto on herkkää kulutukselle
 • poronhoitoaluetta
 • maastoliikenne

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alue koostuu Tarvantovaaran erämaa-alueesta, joka on perustettu erämaalain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (1035)
 • Humuspitoiset järvet ja lammet (2000)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (1740)
 • Alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus (118,2)
 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (13100)
 • Subarktiset Salix-pensaikot (70)
 • Alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt (15,6)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (4900)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot( 25)
 • Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,02)
 • Letot (16)
 • Aapasuot (14400)
 • Palsasuot (124,6)
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (275,9)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (600)
 • Tunturikoivikot (30000)
 • Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (4)
 • Puustoiset suot (570)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • naali, Alopex lagopus
 • ahma, Gulo gulo
 • saukko, Lutra lutra
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus
Julkaistu 20.8.2019 klo 14.45, päivitetty 6.9.2019 klo 12.51

Julkaisija: