Sysmäjärvi

FI0700001 (SPA)

Kunta: Liperi, Outokumpu
Pinta-ala: 733,7 ha
Toteutustilanne: toteutettu lähes kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelu-, vesilaki

Sysmäjärvi on kärsinyt voimakkaasta umpeen kasvamisesta ja kasvillisuuden yksipuolistumisesta, minkä vuoksi se on tippunut maakunnan lintuvesien ykköspaikalta kolmannelle sijalle. Naurulokkien häviäminen pesimälajistosta 1990-luvulla edisti muunkin kosteikkolinnuston taantumaa. Vuonna 2009 Särkijärvelle tehdyn hoito- ja käyttösuunnitelman pohjalta tehtyjen kunnostustoimenpiteiden jälkeen naurulokki on kuitenkin palannut pesimälajistoon, ja tämän myötä järven linnustollinen tila on hiukan kohentunut.  

 
  Kuvat: Harri Kontkanen

Valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvalla Sysmäjärvellä on huomattava merkitys lintujen muutonaikaisena levähdysalueena. Alue sisältyy myös kansainvälisesti arvokkaisiin kosteikkoalueisiin, eli niin sanottuihin RAMSAR-kohteisiin.

Luontodirektiivin luontotyypit:  – 

Luontodirektiivin liitteen II lajit:  –

Lintudirektiivin liitteen I lajit:    

ampuhaukka                              Falco columbarius
haarahaukka                              Milvus migrans
helmipöllö                                   Aegolius funereus
kalatiira                                        Sterna hirundo
kaulushaikara                            Botaurus stellaris
kurki                                             Grus grus
lapintiira                                      Sterna paradisaea 
liro                                                Tringa glareola
luhtahuitti                                    Porzana porzana
mehiläishaukka                        Pernis apivorus
mustakurkku-uikku                   Podiceps auritus
mustatiira                                   Chlidonias niger
palokärki                                     Dryocopus martius
peltosirkku                                  Emberiza hortulana
pikkujoutsen                              Cygnus columbianus
pikkulepinkäinen                       Lanius collurio
pohjantikka                                 Picoides tridactylus
pyy                                                Bonasa bonasia
ruskosuohaukka                       Circus aeruginosus
räyskä                                          Sterna caspia
sinirinta                                       Luscinia svecica svecica
sinisuohaukka                           Circus cyaneus
suopöllö                                      Asio flammeus
lisäksi 4 uhanalaista lajia  

Muuta lajistoa:   

haapana                                     Anas penelope
hippiäinen                                  Regulus regulus
hömötiainen                               Parus montanus
kalvasärviä                                 Myriophyllum exalbescens 
keltasirkku                                  Emberiza citrinella
keltavästäräkki                           Motacilla flava
kuhankeittäjä                             Oriolus oriolus
kultasirkku                                  Emberiza aureola
käpytikka                                     Dendrocopos major
lapasorsa                                   Anas clypeata
lehtokerttu                                   Sylvia borin
metsäviklo                                  Tringa ochropus
mustapääkerttu                         Sylvia atricapilla
niittykirvinen                                Anthus pratensis
nokikana                                      Fulica atra
nuolihaukka                                Falco subbuteo
pajusirkku                                   Emberiza schoeniclus
pensaskerttu                              Sylvia communis
pikkutylli                                       Charadrius dubius
punarinta                                     Erithacus rubecula
punasotka                                   Aythya ferina
rantasipi                                      Actitis hypoleucos
rautiainen                                    Prunella modularis
satakieli                                       Luscinia luscinia
sinisorsa                                     Anas platyrhynchos
sinitiainen                                   Parus caeruleus
talitiainen                                    Parus major
tavi                                                Anas crecca
telkkä                                           Bucephala clangula
tukkakoskelo                              Mergus serrator
tukkasotka                                  Aythya fuligula
valkoviklo                                    Tringa nebularia
vihervarpunen                            Carduelis spinus
viitasammakko                          Rana arvalis
sammakko                                 Rana temporaria

Julkaistu 6.8.2013 klo 11.37, päivitetty 4.2.2019 klo 11.41

Aihealue: