Sydänmaanaro

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI 1200 721

Kunta

Suomussalmi

Pinta-ala

2986 ha

Aluetyyppi

SAC (vieressä SPA tai SAC)

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi tai koodi)

Alueen kuvaus

Sydänmaanaron rajausalue on laaja ja poikkeuksellisen luonnontilainen vanhojen metsien, soiden ja pienvesien muodostama alue, pääasiassa suuremmilta hakkuilta säästynyt. Alueen topografia on erittäin vaihteleva käsittäen suuren määrän eri kokoisia ja korkuisia moreenikumpuja ja -selänteitä. Alueella on säilynyt aito kainuulainen erämaaluonto, jossa monipuolisia suo- ja metsäkuvioita elävöittävät lukuisat moreenikumpareet. Alueella on varsin runsas lintulajisto.

Alue paikkatietoikkunassa

Pääosa metsistä on kuusikoitumis- tai kuusikkovaiheessa olevia tuoreita kankaita. Raaterasin vanhojen metsien alueella on järeitä metsiä, reheviä korpia ja jopa lehtoja. Kuivia ja kuivahkoja kankaita esiintyy yleisesti korkeimmilla maastokohdilla, soiden reunamilla ja pienillä metsäsaarekkeilla.

Raatesuon erikoisuutena voidaan pitää kaunista noin kilometrin mittaista Raatesärkkää, jonka rämeiden ympäröimän hiekkaharjun puusto on iäkästä mäntyä. Lehtipuiden osuus vaihtelee. Paikoin alueella on nähtävissä palonjälkeisiä metsän kehitysvaiheita. Maapuustossa on kuusta ja kelomäntyä sekä yksittäisiä järeitä haapoja. Kuolleiden pystypuiden järeys ja puulajien väliset runsaussuhteet vaihtelevat huomattavasti.

Soidensuojelualueen soista valtaosa on karunpuoleisia, osin rimpisiä nevoja tai nevarämeitä. Veteläsuon pohjoisosassa on muutaman aarin laajuinen lettoinen alue. Nevojen laiteilla esiintyy monin paikoin jänteitä. Mesotrofisia osia on ainakin Raatesuon lounaisosassa ja Saarensuon länsi- ja pohjoislaidassa.

Rajauksella on lukuisia lampia ja lampareita, joista arvokkaisiin pienvesiin katsotaan kuuluvaksi Soidinlampi sekä soidensuojelualueeseen sisältyvä Raatepuro. Erittäin kaunis Raatejärvestä lähtevä Raatepuro on yläjuoksultaan luonnontilassa. Vesi on ruskeahkoa ja hyvälaatuista. Raatepurossa on ilmoitettu olevan tammukkaa. Rannat ovat kuusimetsää ja suota. Luonnontilaisella purolla on myös virkistyskäyttöarvoa. Välittömästi soidensuojelualueen itäpuolelle sijoittuva Raatejärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiohjelmaan. Lähteitä on ainakin Viitasuon eteläreunalla ja Tapionsuon luoteislaidassa.

Alueen linnusto on tutkittu kohtalaisen hyvin. Varsinkin soidensuojelualue on linnustoarvoltaan huomattava. Soiden lajistoon kuuluvat mm. joutsen, kurki ja lukuisat kahlaajat samoin kuin tuulihaukka sekä sinisuohaukka.Alue on merkittävä kanalintujen, erityisesti metson asuinalue. Myös vanhan metsän lajeja kuten kuukkeli, pohjantikka ja sinipyrstö esiintyy runsaasti. Lajistoon kuuluu myös lapintiainen, joka on alueella esiintymisensä etelärajalla.

Suojeluperusteet ja -tavoite

Sydänmaanaro on kansallisesti merkittävä vanhoista metsistä, soista ja pienvesistä muodostuva Natura-alue. Soista ja metsistä valtaosa on karunpuoleisia, mutta laajalta alueelta löytyy myös reheviä korpia ja lehtoja. Suot ovat rimpisiä nevoja tai nevarämeitä, missä paikoin on mesotrofiaa ja lettoisuutta. Kansainvälisiä vastuuluontotyyppejä ovat aitokorvet, runsashumuksiset järvet ja lammet, rimpinevat, rimpiset aapasuot, välipintaiset keskiboreaaliset aapasuot ja harjumetsät. Alue on osa Fennoskandian vihreää vyöhykettä ja kuuluu Kalevalapuistoon.

Merkittävimmät alueen perustamis- ja suojeluperusteet ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit:

3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 47,3 ha
3260 Pikkujoet ja purot 8,2 ha
7310* Aapasuot 705 ha
9010* Luonnonmetsät 1252 ha
91D0* Puustoiset suot 973 ha

*Priorisoitu luontotyyppi

Lisäksi muut Natura-tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2. mainitut ja edustavuudeltaan vähintään merkittävät luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin. Kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Natura -tietolomake

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki ja vesialueet vesilaki. Alueella on perustettu Raatesuon soidensuojelualue ja Sydänmaanaron luonnonsuojelualue, jotka kattavat 99,7 % Natura-alueesta. Alue kuuluu perustettuun Kalevalapuiston luonnonsuojelualuekokonaisuuteen.

Uhanalaiset lajit (2019 luokitus)

tervapääsky Apus apus EN
tukkasotka Aythya fuligula EN
hiirihaukka Buteo buteo VU
suokukko Calidris pugnax CR
naurulokki Chroicocephalus ridibundus VU
sinisuohaukka Circus cyaneus VU
töyhtötiainen Lophophanes cristatus VU
mehiläishaukka Pernis apivorus EN
lapintiainen Poecile cinctus VU
hömötiainen Poecile montanus EN
pajusirkku Schoeniclus schoeniclus VU
pyy Tetrastes bonasia VU
raidantuoksukääpä Haploporus odorus VU
raidanpiilojäkälä Arthonia incarnata VU
kelonuppijäkälä Calicium adspersum VU
kalliokeuhkojäkälä Lobaria scrobiculata VU
lupporustojäkälä Ramalina thrausta VU
Julkaistu 6.9.2013 klo 10.46, päivitetty 26.2.2020 klo 15.52

Julkaisija: