Hyppää sisältöön

Suvasveden saaristot

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0600028
Kunta Leppävirta, Tuusniemi, Kuopio
Pinta-ala (ha) 8539
Aluetyyppi SAC ja SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Suvasveden saaristojen alue koostuu neljästä erillisestä osasta, jotka yhdessä muodostavat arvokkaan kokonaisuuden.  Alueen kallioperä on graniittia ja migmatiittia, moreenin ollessa yleisin maalaji. Suvasvesi koostuu kahdesta laajasta selästä, joiden kautta kulkee voimakas luode-kaakko -suuntainen murrosvyöhyke. Altaan itäosassa murros muodostaa pitkän ja sokkeloisen salmireitistön. Murroslaakson alueella korkeuserot ovat suuria ja kalliojyrkänteet rannoilla yleisiä. Avaran selkävesialueen katkaiseva pienten saarien kirjoma Jakamien saaristo on loivapiirteisempää. Suvasvedellä on runsaasti silokalliorantoja. 

Suuria saaria lukuun ottamatta kalliometsien runsaus on leimaa antava piirre alueen metsäkasvillisuudessa. Valtaosa alueen metsistä on kuivia ja kanervatyypin kankaita. Puuston rakenne vaihtelee, mutta yleisimmin on mäntyvaltaista sekametsää, jossa männyn lisäksi kasvaa koivua, kuusta, katajaa ja paikoin harmaaleppää sekä suuriakin haapoja. Tuoreen kankaan kuusisekametsiä on etenkin suurien saarien keskiosissa. Koivuvaltaisia metsiköitä, paikoin erittäin edustavia, on hajallaan alueen itäosissa. Muutamin paikoin on pienialaisia soistumia ja lehtomaista kangasta, jossa koivu-harmaaleppä -sekapuuston lisäksi kasvaa mm. raitaa, haapaa ja lehtopensaita. Alueella on merkittävä määrä luonnotilaista tai sitä lähestyvää metsää, jonka säilymisen jo tehdyt suojeluratkaisut turvaavat. 

Suvasveden allas on laaja ja syvä, joten veden viipymä on suhteellisen pitkä. Veden laatu on hyvä ja humuspitoisuus on melko pieni. Järvityyppinä Suvasvesi on ruokojärvi. Rannat ovat pääosin karuja ja rantojen kasvillisuusvyöhykkeet pienialaisia. 

Alueen pesimälinnustoon kuuluvat mm. kuikka (15 paria), uhanalainen laji (9p), kurki (2p) ja selkälokki (30 p) ja nisäkäslajistoon mm. saukko. 

Luonnontilaisuutensa ja laajuutensa vuoksi maakunnan arvokkaimpia vesiluonnon kokonaisuuksia.  

Linnustoltaan arvokas kohde. Myös kalataloudellista arvoa. 

Alueella ei ole suuria kuormittajia, mutta maataloudesta tulee hajakuormitusta. 

Suojeluperusteet 

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1. mainitut luontotyypit ja 3.2. kohdan lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. 

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:  

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. 
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä 
  • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeino 

Rantojensuojeluohjelmaan kuuluva kohde. Maa-alueista perustetaan luonnonsuojelualueita lukuun ottamatta itäisen osa-alueen läntistä osaa, missä toteutuskeinona on maankäyttö- ja rakennuslaki eli vahvistetun yleiskaavan mukainen ratkaisu. Vesialueet toteutetaan vesilailla. 

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

(Päätöksellä 2018  lisätyt luontotyypit lihavoituna)

 

Koodi Luontotyyppi Pinta-ala, ha
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet 0,2
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 2,7
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 6,2
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,1
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 430
8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus 90
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 130
9050 Boreaaliset lehdot 45,4
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 1,8
9080 Fennoskandian metäsluhdat 1,47
91D0 Puustoiset suot 90

 

Päätöksellä 2018 poistetut luontotyypit 

Ei ole

 

Suojelun perusteina olevat lajit  

(Päätöksellä 2018 lisätyt lajit lihavoituna)

 

Koodi Lajit
A104 pyy
A236 palokärki
A099 nuolihaukka
A096 tuulihaukka
A002 kuikka
A127 kurki
A640 selkälokki
A072 mehiläishaukka
A241 pohjantikka
A193 kalatiira
A108 metso
1355 saukko
1910 liito-orava

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia 

 

Päätöksellä 2018 poistetut lajit 

Ei ole

 

Julkaistu 20.6.2013 klo 12.44, päivitetty 7.2.2020 klo 10.40