Suurlahden lampialue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0500036
Pinta-ala: 568 ha
Kunta: Mikkeli
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Suurlahden lampialue Natura-alueen kartta (pdf, 815 kt)

Alueen kuvaus

Suurlahden lampialue koostuu kokonaisesta valuma-alueesta, johon sisältyy kaikkiaan 13 erillistä humuspitoista järveä ja lampea. Se on edustava näyte Vuoksen vesistöalueen latvavesien pienvesiluontoa. Kallioperän rakoilun, liuskeisuuden suunnan, murroslinjojen ja jäätikön kulutuksen yhteisvaikutuksesta alueen topografia on hyvin rikkonaista. Ohut pohjamoreeni peittää vain osittain kallioperää. Kalliopaljastumat ovat yleisiä. Rannat ovat monin paikoin jyrkkiä, ja kalliojyrkänteet ovat yleisiä.

Alueen suot ovat pienialaisia ja esiintyvät kallioperän painanteissa. Rannat ovat karuja. Kallioiset niukkakasvustoiset rannat vuorottelevat suorantojen kanssa. Metsät ovat enimmäkseen kalliomänniköitä, taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä. Etenkin puronotkoissa esiintyy myös iäkkäämpää lehtipuusekametsää. Lisäksi alueelta löytyy pienialaisia lehmusmetsiköitä.

Alueen karuilla silikaattikallioilla ei ole välittömiä uhkatekijöitä. Lisääntyvä virkistyskäyttö saattaa aiheuttaa kalliokasvillisuuden kulumista. Suurlahden lampialue on osa Metsähallituksen palojatkumoaluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • luontotyypin määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein,
 • luontotyypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suurlahden lampialue kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan.

Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, vesilaki
Toteutustilanne: Maa-alasta on suojeltu yksityismaan luonnonsuojelualueina ja asetuksella valtion maalle perustetulla luonnonsuojelualueena yhteensä n. 85 %. Vesialueita ei ole tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelualueina, mutta pieniä vesialueita sisältyy em. perustettuihin luonnonsuojelualueisiin.

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (108)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,15)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (2)
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (17)
 • Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) (1)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (28)
 • Boreaaliset lehdot (1,3)
 • Fennoskandian metsäluhdat (1,5)
 • Puustoiset suot (16)

Lajit

Julkaistu 12.7.2013 klo 8.03, päivitetty 25.9.2019 klo 15.50