Suuripään alue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301811

Kunta

Tervola, Keminmaa

Pinta-ala

4278 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Suuripään suoalue on tyypiltään enimmäkseen rimpinevaa ja lyhytkortista nevaa. Myös suursaranevaa esiintyy. Rimmet ovat suon keskustassa ruoppa- ja sararimpiä. Suon itäpuolella rimmet ovat melko ravinteisia. Yleisiä lajeja itäosan rimmillä ovat mm. järviruoko ja suoputki. Jänteet ovat matalia.

Saaranjoen varsilla sijaitseva lehtoalue on kapea, mutta edustava ja erämainen. joessa on paljon lamparemaisia suvantoja, välissä pieniä koskia ja niiden alla niittyjä. Kasvillisuus on pääosaksi rehevää tulvalehtoa, lisänä GOFiT- (metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyyppi) ja GOMaT-lehtoja (kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyyppi) sekä reheviä korpia. Jokivarren puusto on lehtipuuvaltaista: harmaaleppä, koivu, haapa, pihlaja, raita ja halava; joukossa myös kuusta.

Tärkeä Lapin kolmion suo- ja lehtokohde. Alueella kasvaa mm. kurjenmiekkaa ja soikkokaksikkoa. Uhkana metsätalous.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suuripään alue käsittää:

 • soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvan Suuripään alueen
 • lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvan Saaranjoen lehtoalueen
 • lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvan Joutsijärven
 • ohjelmiin kuulumattomia alueita Suuripään soidensuojeluohjelmaan kuuluvan alueen keskellä n. 950 ha

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (90)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (42)
 • Keidassuot (170)
 • Letot (1641,7)
 • Aapasuot (2880)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (160)
 • Boreaaliset lehdot (20)
 • Fennoskandian metsäluhdat (7)
 • Puustoiset suot (610)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • jouhisorsa, Anas acuta
 • metsähanhi, Anser fabalis
 • suopöllö, Asio flammeus
 • tukkasotka, Aythya fuligula
 • pyy, Bonasa bonasia
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • palokärki, Dryocopus martius
 • pohjansirkku, Emberiza rustica
 • nuolihaukka, Falco subbuteo
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • kuikka, Gavia arctica
 • kurki, Grus grus
 • pikkulokki, Larus minutus
 • naurulokki, Larus ridibundus
 • jänkäsirriäinen, Limicola falcinellus
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • uivelo, Mergus albellus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • pohjantikka, Picoides tridactylus
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • mustakurkku-uikku, Podiceps auritus
 • kalatiira, Sterna hirundo
 • hiiripöllö, Surnia ulula
 • teeri, Tetrao tetrix
 • metso, Tetrao urogallus
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
 • isonuijasammal, Meesia longiseta
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus

Alueella on lisäksi 3 uhanalaista lajia.

Julkaistu 9.9.2019 klo 13.23, päivitetty 4.10.2019 klo 13.45

Julkaisija: