Susimäki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0341002
Pinta-ala: 54 ha
Kunta: Ruovesi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Susimäki kartalla

Alueen kuvaus

Susimäki on pienten mäkien ja suppakuoppien luonnehtima, vanhan metsän ja soiden muodostama alue. Se on erittäin tärkeä vanhan metsän lajistolle ja linnustollisesti arvokas.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojelualue, joka on kokonaan valtion omistuksessa.

Suojelu perustuu luonnonsuojelulakiin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 35,1
91D0 Puustoiset suot 15

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 13.58, päivitetty 11.11.2019 klo 13.58

Julkaisija: