Suonteen eteläosa

Alueen koodi: FI0900076
Pinta-ala: 2625 ha
Kunta: Joutsa, Hirvensalmi
Aluetyyppi: SCI ja SPA

Suontee on poikkeuksellisen karu ja kirkasvetinen latvavesialueen vedenjakajaseudun järvi. Suonteen eteläosa eli Ylä-Suontee on luonnontilaisempi kuin Suonteen pohjoisosa eli Ala-Suontee. Kohde on runsaasti kallioisia pikkusaaria käsittävä kokonaisuus. Rannat ovat huomattavassa määrin kallio-, lohkare- ja kivikkorantoja. Alavimmilla rannoilla on myös hiekkarantoja. Suontee kuuluu lähinnä nuottaruohojärvien tyyppiin. Rantojen vesikasvillisuus on erittäin niukkaa ja tärkeimmät vesikasvilajit ovat nuottaruoho ja lahnaruoho. Saarten alavissa osissa on luonnontilassa kehittyneitä lehtimetsiä, joissa on myös lehtomaisia piirteitä. Paikoin lehtimetsät ovat vanhoja ja niillä on myös linnuston kannalta merkitystä. Lehtoa esiintyy mm. Niinisaaressa ja Kuivassaaren pohjoisosassa. Alueen kuikkakanta on erittäin tiheä ja muutenkin alue on linnustollisesti merkittävä.

 

Maljakivet ovat Suonteen eteläosan erikoinen nähtävyys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Rajaus noudattelee pääosin rantojensuojeluohjelman rajausta.
- Länsilaidalla rajaukseen on lisätty luonnonarvoiltaan arvokkaimpia alueita Kuivassaaresta, joka ei ole aikaisemmissa rajauksissa mukana.
- Suontee kuuluu erityissuojelua vaativiin vesistöihin
- Seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 615 (Suontee)

Suojelun toteutuskeinot:
- Luonnonsuojelulaki: rantojensuojeluohjelman maa-alueet ja valtaosa laajennusalueestaKuivassaaressa
- Vesilaki: vesialueet
- Metsälaki, metsäsuunnittelu (maanomistajalle vapaaehtoinen keino, liittyy uhanalaisen lajin suojelusuunnitelmaan) ja rakennuslaki: osa Kuivassaaren laajennusalueesta

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet 82
Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo  5
*Boreaaliset luonnonmetsät  10
Boreaaliset lehdot  0
*Fennoskandian metsäluhdat  0
*Puustoiset suot  1

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kalatiira
kuikka
pyy
varpuspöllö
uhanalainen laji
uhanalainen laji

Muuttolinnut:
nuolihaukka
tuulihaukka

Muuta lajistoa:
harmaasieppo
hernekerttu
hippiäinen
hömötiainen
käpytikka
kirjosieppo
kivitasku
kuhankeittäjä
lehtokerttu
leppälintu
metsäkirvinen
pajusirkku
pensastasku
pikkukäpylintu
pikkutikka
punarinta
punavarpunen
puukiipijä
rantasipi
rautiainen
selkälokki
sinitiainen
talitiainen
töyhtötiainen
västäräkki
vihervarpunen
näätä
suomyrtti

Julkaistu 10.7.2013 klo 15.50, päivitetty 7.5.2018 klo 13.16