Suonteen eteläosa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900076
Pinta-ala: 2625 ha
Kunta: Joutsa, Hirvensalmi
Aluetyyppi: SAC/SPA
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Suontee on poikkeuksellisen karu ja kirkasvetinen latvavesialueen vedenjakajaseudun järvi. Suonteen eteläosa eli Ylä-Suontee on luonnontilaisempi kuin Suonteen pohjoisosa eli Ala-Suontee. Kohde on runsaasti kallioisia pikkusaaria käsittävä kokonaisuus. Rannat ovat huomattavassa määrin kallio-, lohkare- ja kivikkorantoja. Alavimmilla rannoilla on myös hiekkarantoja. Suontee kuuluu lähinnä nuottaruohojärvien tyyppiin. Rantojen vesikasvillisuus on erittäin niukkaa ja tärkeimmät vesikasvilajit ovat nuottaruoho ja lahnaruoho. Saarten alavissa osissa on luonnontilassa kehittyneitä lehtimetsiä, joissa on myös lehtomaisia piirteitä. Paikoin lehtimetsät ovat vanhoja ja niillä on myös linnuston kannalta merkitystä. Lehtoa esiintyy mm. Niinisaaressa ja Kuivassaaren pohjoisosassa. Alueen kuikkakanta on erittäin tiheä ja muutenkin alue on linnustollisesti merkittävä.

Alue on laaja rakentamaton rikkonainen saaristokohde poikkeuksellisen karulla ja kirkasvetisellä Suonteella. Alueella on runsaasti männikköisiä kalliometsiä ja alavia reheviä luonnontilaisia lehtimetsiä. Kohteella on suuri merkitys kuikan ja uhanalaisen eläinlajin esiintymisalueena. Alueella esiintyvät myös tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainitut harvinaiset lajit. 

 

Maljakivet ovat Suonteen eteläosan erikoinen nähtävyys

 

Alueen luonnontila on varsin hyvä tällä hetkellä, mutta alueella esiintyy useita herkästi häiriintyviä lajeja, joten retkeilyn voimakas lisääntyminen on epäsuotavaa, myös suuri osa rannoista on kulutusherkkiä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Rajaus noudattelee pääosin rantojensuojeluohjelman rajausta.
  • Länsilaidalla rajaukseen on lisätty luonnonarvoiltaan arvokkaimpia alueita Kuivassaaresta, joka ei ole aikaisemmissa rajauksissa mukana.
  • Suontee kuuluu erityissuojelua vaativiin vesistöihin
  • Seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 615 (Suontee)

Suojelun toteutuskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki: rantojensuojeluohjelman maa-alueet ja valtaosa laajennusalueesta Kuivassaaressa
  • Vesilaki: vesialueet
  • Metsälaki, metsäsuunnittelu (maanomistajalle vapaaehtoinen keino, liittyy uhanalaisen lajin suojelusuunnitelmaan) ja rakennuslaki: osa Kuivassaaren laajennusalueesta

Luontodirektiivin luontotyypit 

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3110 Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletaria uniflorae) 2185
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot  2
8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 130
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 200
9050 Boreaaliset lehdot 5,9
9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,01
91D0 Puustoiset suot 20

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A099 nuolihaukka Falco subbuteo
A096 tuulihaukka Falco tinnunculus
A002 kuikka Gavia arctica
A217 varpuspöllö Glaucidium passerinum
A640 selkälokki Larus fuscus fuscus
A193 kalatiira Sterna hirundo
1910 liito-orava Pteromys volans

Alueella on lisäksi kaksi uhanalaista lajia.

 

Julkaistu 10.7.2013 klo 15.50, päivitetty 1.7.2019 klo 9.36