Suomijärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200029
Karvia
382 ha
SPA

Alueen kuvaus

Suomijärvi on rehevä humuspitoinen laakea järviallas, joka on vähitellen umpeenkasvanut toistuvien vedenlaskujen seurauksena ja jossa kesäisin on erittäin runsaat järvikortekasvustot. Voimakas kevättulva on kuitenkin ehkäissyt rantojen soistumisen, ja keväisin järvi on yhä useita viikkoja lähes entisen kokoinen. Järven kunnostus on käynnistynyt nimenomaan lintujärviarvon säilyttämiseksi, ja ainoa tehokas keino on kesävedenpinnan pysyvä nostaminen.

Linnusto on erämainen ja edelleen lajirikas painottuen selvästi pohjoisen lajiston suuntaan. Vuosittain pesii, melko suurin vaihteluin, seuraavia vesilintuja: sinisorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, lapasorsa, telkkä, tukkasotka, mustakurkku-uikku, nokikana, naurulokki ja pikkulokki. Lisäksi järvellä ovat pesineet heinätavi, punasotka, silkkiuikku, härkälintu, ruskosuohaukka ja sinisuohaukka. Alueella tavataan myös mm. laulujoutsen, mustatiira, luhtahuitti, uivelo, kapustarinta, liro ja suokukko.

Suojelutilanne

Valtio on hankkinut luonnonsuojelutarkoituksiin järven kaikki rannat, mutta suojelualuetta ei ole vielä perustettu. Vesialue on perustettu yksityismaiden suojelualueeksi.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Sisältyy lähes kokonaan valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja seutukaavan luonnonsuojelualueeseen.

Alue suojellaan luonnonsuojelulailla.

Luontodirektiivin luontotyypit

Alue on suojeltu vain lintudirektiivin perusteella ja siten alueella esiintyvät luontodirektiivin liitteen I luontotyypit eivät ole alueen suojeluperuste.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Alueelta ei ole tiedossa luontodirektiivin liitteen II lajeja.

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Sterna hirundo

kalatiira

Pluvialis apricaria

kapustarinta

Grus grus

kurki

Cygnus cygnus

laulujoutsen

Tringa glareola

liro

Porzana porzana

luhtahuitti

Podiceps auritus

mustakurkku-uikku

Chlidonias niger

mustatiira

Circus aeruginosus

ruskosuohaukka

Circus cyaneus

sinisuohaukka

Philomachus pugnax

suokukko

Mergus albellus

uivelo

Alueella esiintyy lisäksi kolme uhanalaista lajia, joiden tarkemmat tiedot ovat vain maanomistajien ja muiden asianosaisten saatavissa.

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

Podiceps grisegena

härkälintu

Anas querquedula

heinätavi

Anas acuta

jouhisorsa

Aythya marila

lapasotka

Melanitta nigra

mustalintu

Tringa erythropus

mustaviklo

Tringa totanus

punajalkaviklo

Larus minutus

pikkulokki

Muuta lajistoa

Anas penelope
Numenius arquata
Anas clypeata
Fulica atra
Aythya ferina
Actitis hypoleucos
Podiceps cristatus
Anas platyrhynchos
Gallinago gallinago
Anas crecca

Bucephala clangula
Vanellus vanellus
Aythya
fuligula
Tringa nebularia

haapana
isokuovi
lapasorsa
nokikana
punasotka
rantasipi
silkkiuikku
sinisorsa
taivaanvuohi
tavi

telkkä
töyhtöhyyppä
tukkasotka
valkoviklo

Julkaistu 9.8.2013 klo 15.05, päivitetty 9.8.2013 klo 15.04

Aihealue: