Suksenpaistama-Miehinkävaara

Koodi

FI 130 1403

Kunta

Salla

Pinta-ala

6 028 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Karu aapasuoalue (eteläisen Peräpohjolan aapasuoalueella). Monipuolinen suoyhdistymä (Sphagnum fuscum- ja rimpinevaa, saranevaa, pallosararämettä). Lähteitä ja niiden ympärillä reheviä nevoja. Lettoisuutta. Pieniä lampia, luonnontilaisia puroja. Aihkipeitsin metsät ovat lähes kokonaan yli 200-vuotiaita kuusikoita. Lahopuuta on kattavasti. Koutatunturin rinteillä on reheviä ja runsaspuustoisia kuusikoita, joissa on raitaa ja haapoja.

Alueella pesii uhanalaisia ja harvinaisia lintulajeja.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suksenpaistama-Miehinkävaaran alueeseen kuuluu:
- Löytöjängän-Kuusivaaran alue, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Tästä alueesta on osa perustettu luonnonsuojelulain nojalla Löytöjängän-Suksenpaistama-aavan nimiseksi soidensuojelualueeksi,
- Miehinkävaaran suot, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan sekä
- Löytöjängän laajennus -niminen vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva alue.
Lisäksi alueeseen kuuluu vähäinen määrä ohjelmiin kuulumattomia yksityismaita.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

1 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

1 %

*Aapasuot

60 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

28 %

*Puustoiset suot

10 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

saukko

lapinleinikki

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

helmipöllö

pohjantikka

hiiripöllö

pyy

kapustarinta

sinisuohaukka

kuikka

suokukko

kurki

suopöllö

lapinpöllö

uivelo

laulujoutsen

varpuspöllö

liro

alueella 2 uhanalaista lajia

palokärki

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat  säännöllisesti   esiintyvät muuttolinnut:

tuulihaukka

mustaviklo

Muuta lajistoa:

kuukkeli

karhu

leppälintu

susi

pikkukäpylintu

raidantuoksukääpä

rantasipi

välkkyludekääpä

taviokuurna

tilhi

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Aapala, K. & Lappalainen, I. 1999: Suotyyppien mosaiikkia. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.): Suomen luonnon monimuotoisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 47-53 s.

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Eurola S. & Kaakinen, E.1978: Suotyyppiopas. Porvoo, WSOY. 87 s.

Eurola, S., Huttunen , A. & Kukko-oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. Oulanka Reports 14, 2 korj. painos. 85 s.

Heikkilä, R. 1997: Uhanalaiset suotyypit. Teoksessa Korhonen, K-M. ja Savonmäki, S. Metsätalouden ympäristöopas. Metsähallitus. 130 s.

Kulmala. Pauliina 2000: Sallan suojelualueiden putkilokasveista ja käävistä. Metsähallitus, raportti. 78 s.

Laine, J. & Vasander, H. 1990: Suotyypit. Hämeenlinna. Kirjayhtymä. 80 s.

Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluntyöryhmä 1977: Soidensuojelun perusohjelma. Komiteanmietintö 1977:48. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 47 s.

Kuusipalo, Jussi 1996: Suomen metsätyypit. Helsinki. Kirjayhtymä.144 s.

Lappalainen, Iiris 1999: Taigametsiä. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. ss 36-46.

Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluntyöryhmä 1980: Soidensuojelun perusohjelma II. Komiteanmietintö 1980:15, Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 45 s.

Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallinen soiden suojelun perusohjelma. Helsinki 1981.164 s.

Niemelä, Tuomo 2005: Käävät, puiden sienet. Helsinki, Helsinki University Press. 319 s.

Ruuhijärvi, R. & Häyrinen, U. 1980: Suomen luonto 3: Suot. Helsinki, Kirjayhtymä. 347 s.

Sarin, Osmo & Kumpulainen, Kimmo 1998: Vanhaa metsää etsimässä. Metsähallitus, luonnonsuojelu. Helsinki. 96 s.

Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö III 1996. Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa. Ympäristöministeriö, Helsinki.108 s.

Julkaistu 10.11.2003 klo 14.10, päivitetty 19.8.2013 klo 9.03

Julkaisija: