Suksenpaistama-Miehinkävaara

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301403

Kunta

Salla

Pinta-ala

6028 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Karu aapasuoalue (eteläisen Peräpohjolan aapasuoalueella). Monipuolinen suoyhdistymä (Sphagnum fuscum- ja rimpinevaa, saranevaa, pallosararämettä). Lähteitä ja niiden ympärillä reheviä nevoja. Lettoisuutta. Pieniä lampia, luonnontilaisia puroja. Aihkipeitsin metsät ovat lähes kokonaan yli 200-vuotiaita kuusikoita. Lahopuuta on kattavasti. Koutatunturin rinteillä on reheviä ja runsaspuustoisia kuusikoita, joissa on raitaa ja haapoja.

Alueella pesii uhanalaisia ja harvinaisia lintulajeja.

Poronhoitoaluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suksenpaistama-Miehinkävaaran alueeseen kuuluu:

 • Löytöjängän-Kuusivaaran alue, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Tästä alueesta on osa perustettu luonnonsuojelulain nojalla Löytöjängän-Suksenpaistama-aavan nimiseksi soidensuojelualueeksi
 • Miehinkävaaran suot, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan
 • Löytöjängän laajennus -niminen vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva alue

Lisäksi alueeseen kuuluu vähäinen määrä ohjelmiin kuulumattomia yksityismaita.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (95)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (10)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (6)
 • Letot (100)
 • Aapasuot (3360)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (1900)
 • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (12)
 • Fennoskandian metsäluhdat (5)
 • Puustoiset suot (860)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • helmipöllö, Aegolius funereus
 • suopöllö, Asio flammeus
 • pyy, Bonasa bonasia
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • palokärki, Dryocopus martius
 • pohjansirkku, Emberiza rustica
 • ampuhaukka, Falco columbarius
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • kuikka, Gavia arctica
 • varpuspöllö, Glaucidium passerinum
 • kurki, Grus grus
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • uivelo, Mergus albellus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • pohjantikka, Picoides tridactylus
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • lapinpöllö, Strix nebulosa
 • hiiripöllö, Surnia ulula
 • teeri, Tetrao tetrix
 • metso, Tetrao urogallus
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • saukko, Lutra lutra
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 18.9.2019 klo 14.24, päivitetty 18.9.2019 klo 14.24

Julkaisija: