Sukerijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1101600
Kunta Kuusamo
Pinta-ala (ha) 3 394
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Sukerijärvi on merkittävä ja monimuotoinen keskiravinteisten ja lettoisten aapasoiden ja pienten metsäalueiden muodostama suoerämaa. Alueen metsät koostuvat pienehköistä suosaarekkeista. Metsät ovat valtaosin harvahkoja paksusammalkuusikoita, joissa on sekapuuna lähinnä vesasyntyistä koivua. Metsiltään Sukerijärven luonnonpuisto muistuttaa hyvin paljon Oulangan kansallispuiston pohjoista suovaltaista osaa. Suotyyppivalikoima on laaja, rahkasammalvaltaisista kalvakkanevoista lettoihin. Alueen erikoisuutena ovat ns. paiseniityt. Alueen metsiensuojelullinen merkitys on kohtalainen, vaikka valtaosa metsistä onkin melko vähälahopuista ja selvästi vanhojen hakkuiden jäljiltä. Alueella on kohtalaisen ehjiä pienvaluma-alueita. Sukerijärven linnusto on myös erittäin edustava.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Sukerijärveen sisältyy perustetuista luonnonsuojelualueista luonnonpuisto ja pienialainen yksityinen luonnonsuojelualue. Sukerijärven latvahaarojen suot ovat soidensuojeluohjelman aluetta.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet 8
Pikkujoet ja purot 1
Kosteat suurruohoniityt <1
Lähteet ja lähdesuot <1
Letot 10
Aapasuot* 73
Luonnonmetsät* 7
Puustoiset suot* 1

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Ampuhaukka Falco columbarius
Kaakkuri Gavia stellata
Kuikka Gavia arctica
Kurki Grus grus
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Metso Tetrao urogallus
Pohjantikka Picoides tridactylus
Suokukko Philomachus pugnax
Suopöllö Asio flammeus
Uivelo Mergus albellus

Lisäksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Karhu Ursus arctos
Saukko Lutra lutra
Lettorikko Saxifraga hirculus

Julkaistu 22.8.2013 klo 11.10, päivitetty 23.8.2013 klo 8.28