Sukerijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1101600
Kunta Kuusamo
Pinta-ala (ha)      3 394
Alueen tyyppi SAC/SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu     

Alueen kuvaus

Sukerijärvi on merkittävä ja monimuotoinen keskiravinteisten ja lettoisten aapasoiden ja pienten metsäalueiden muodostama suoerämaa. Alueen metsät koostuvat pienehköistä suosaarekkeista. Ne ovat valtaosin harvahkoja paksusammalkuusikoita, joissa on sekapuuna lähinnä vesasyntyistä koivua. Vallitsevana kasvupaikkatyyppinä on paksusammalkuusikko. Metsiltään Sukerijärven luonnonpuisto muistuttaa hyvin paljon Oulangan kansallispuiston pohjoista suovaltaista osaa.

Alueen metsiensuojelullinen merkitys on kohtalainen, vaikka valtaosa metsistä onkin vanhojen harsintahakkuiden jäljiltä melko vähälahopuustoista. Alueella on kohtalaisen ehjiä pienvaluma-alueita. Sukerijärven linnusto on erittäin edustava.

Sukerijärvi on merkittävä ja monimuotoinen keskiravinteisten ja lettoisten aapasoiden ja pienten metsäalueiden muodostama suoerämaa. Alueen merkitystä korostaa sen laajuuden lisäksi sijainti kahden suuren suojelualueen, Oulangan ja Riisitunturin, välissä osana jäljellä olevaa erämaaverkostoa.

Muihin tärkeisiin lajeihin on sisällytetty valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.
- Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
- Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- tai hoitotoimenpitein.

Sukerijärveen sisältyy perustetuista ls.alueista luonnonpuisto ja pienialainen yksityinen ls-alue. Sukerijärven latvahaarojen suot ovat SSO-aluetta, joiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

Koodi Nimi Pinta-ala (ha)
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 180
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 30
6430 Kostea suurruohokasvillisuus 0,1
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 100
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,1
7220 Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia 0,1
7230 Letot 250
7310 Aapasuot 1 780
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 660
91D0 Puustoiset suot 700

Lajit

Jouhisorsa                  Anas acuta
Metsähanhi Anser fabalis
Suopöllö Asio flammeus
Pyy Bonasa bonasia
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Palokärki Dryocopus martius
Pohjansirkku Emberiza rustica
Ampuhaukka Falco columbarius
Kuikka Gavia arctica
Kaakkuri Gavia stellata
Kurki Grus grus
Jänkäsirriäinen Limicola flcinellus
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
Uivelo Mergus albellus
Keltavästäräkki Motacilla flava
Suokukko Philomachus pugnax
Pohjantikka Picoides tridactylus
Teeri Tetrao tetrix
Metso Tetrao urogallus
Mustaviklo Tringa erythropus
Liro Tringa glareola
Saukko Lutra lutra
Lettorikko Saxifraga hirculus

Alueella on lisäksi kaksi uhanlaista lajia

 

Julkaistu 22.8.2013 klo 11.10, päivitetty 7.7.2020 klo 10.31