Sudensalmen metsä

Koodi

FI0411009

Kunta

Lappeenranta

Pinta-ala

26 ha

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus:

Jyrkkään kalliorantaan rajoittuva kallioinen metsäkuvio. Alueella on runsaasti korkeuseroja, kallioportaita, mäkiä ja painanteita.

Kosteuserot vaihtelevat lähinnä korkeusgradientin mukaan kuivista mustikkatyypin mäntykankaista märkiin mustikkakorpipainanteisiin. Muita kasvillisuustyyppejä alueella ovat OMT-tyypin lehtomainen kangasmetsä, kielovaltainen kuiva lehto ja OMaT-lehto.

Ylispuusto on pääasiassa iäkästä järeää männikköä. Alikasvoksessa esiintyy kauttaaltaan kuusta, joka alueen pohjois- ja itäosissa on vanhempaa ja ylispuuston valtalaji. Sekapuina alueella on jonkin verran lehtipuita, pääasiassa vanhoja koivuja, jonkin verran haapoja ja tervaleppiä, muutama raita ja harmaaleppä.

Kuolleita pystypuita alueella on vähän. Koko alueella esiintyy vain muutamia keloja ja lahopökkelöitä. Maapuita on kuolleita pystypuita enemmän. Notkelmissa esiintyy järeämpiä havupuita. Puusto on pääosin suhteellisen avointa. Kallioisilla mäillä on paikoin myös pieniä kuvioita tiheämpää nuorta kuusikkoa.

Eteläsuomalaiseksi vanhaksi metsäksi puusto on iäkästä, alue metsätyypeiltään vaihtelevaa. Tyypilliselle aarniometsällä ominaisten kuolleiden laho- ja maapuiden osuus alueella on pieni.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu   100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain keinoin perustamalla luonnonsuojelualue.

Julkaistu 3.9.2013 klo 10.42, päivitetty 10.6.2015 klo 13.22