Simpsiö

Koodi

FI0800082

Kunta

Lapua

Pinta-ala

51 ha

Aluetyyppi  

SCI

Alueen kuvaus:

Simpsiön korkean kvartsiittivuoren rinteiden rehevissä taskuissa sekä puronvarsilla sijaitsevien lehtolaikkujen muodostama kokonaisuus. Kasvillisuus on erittäin monipuolista kuivaa ja tuoretta rinne- ja kallionaluslehtoa sekä kosteaa puronvarsilehtoa ja lehtokorpea. Puusto on pääosin kuusivaltaista. Vaateliaita lajeja ovat näsiä, lehtokuusama, kivikkoalvejuuri, taikinamarja, mustaherukka, koiranheisi, kotkansiipi, mustakonnanmarja, kurjenkello, keltasara, kevätlinnunherne, lehtoarho, kalliokielo ja metsävirna.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu  100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohde, joka on seutukaavassa osoitettu luonnonsuojelulain nojalla suojeltavaksi kohteeksi (SL-1). Kohteella ei ole toistaiseksi suojeltuja alueita. Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

*Boreaaliset luonnonmetsät    

30 %

Boreaaliset lehdot

20 %

*Puustoiset suot

7 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Bonasa bonasia
Dryocopus martius  
Falco columbarius
Strix uralensis
Tetrao urogallus
Tringa glareola

pyy
palokärki
ampuhaukka
viirupöllö
metso
liro

Julkaistu 8.8.2013 klo 14.20, päivitetty 8.8.2013 klo 14.20

Aihealue: