Silmäsuo - Kiminginjoki

Alueen koodi: FI0900127
Pinta-ala: 55ha
Kunta: Saarijärvi
Aluetyyppi: SCI

Silmäsuo sijaitsee Saarijärven länsiosassa, Kiminginjärven lounaispuolella. Silmäsuo on kangasmaaharjanteiden välissä sijaitseva pieni, eteläosastaan avonevainen, pohjoisosastaan rämepuustoinen suo. Suon pohjois- ja keskiosan poikki virtaa tummavetinen, Kiminginjärvestä lähtevä puro, Kiminginjoki. Puro on noin 2 m leveä, kasvillisuudeltaan melko vaatimaton, hitaasti rämemännikön keskellä virtaileva puro. Silmäsuon pohjoisosassa on tupasvillarämettä, pallosarakorpirämettä, isovarpurämettä; eteläosassa lisäksi lyhytkorsinevaa, rahkasamalrimpinevaa, karua ruopparimpinevaa ja varsinaista saranevaa.

Pienialaisuudestaan huolimatta alueella on monipuolista luontoa: erilaisia suotyyppejä, luonnontilainen puro pääosin ojittamattomalla suolla sekä suon reunametsiä. Myös Kiminginjärven rannassa on ikääntyviä metsiä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Silmäsuo kuuluu 5. vaihekaavan SL-varaukseen. Suon halki viraava KIminginjoki on mukana Keski-Suomen arvokkaiden pienvesien inventoinnissa ja se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Suojelun toteutuskeinot:
- Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Vuorten alapuoliset tasankojoet  4
Vaihettumissuot ja rantasuot  28
*Puustoiset suot  52

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kurki

Julkaistu 3.7.2013 klo 15.08, päivitetty 3.7.2013 klo 15.08