Silmäsuo - Kiminginjoki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900127
Pinta-ala: 55 ha
Kunta: Saarijärvi
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Silmäsuo sijaitsee Pylkönmäen lounaisosassa, Kiminginjärven lounaispuolella. Silmäsuo on kangasmaaharjanteiden välissä sijaitseva pieni, eteläosastaan avonevainen, pohjoisosastaan rämepuustoinen suo. Suon pohjois- ja keskiosan poikki virtaa tummavetinen, Kiminginjärvestä lähtevä puro, Kiminginjoki. Puro on noin 2 m leveä, kasvillisuudeltaan melko vaatimaton, hitaasti rämemännikön keskellä virtaileva puro. Silmäsuon pohjoisosassa on tupasvillarämettä, pallosarakorpirämettä ja isovarpurämettä, eteläosassa lisäksi lyhytkorsinevaa, rahkasamalrimpinevaa, karua ruopparimpinevaa ja varsinaista saranevaa.

Pienialaisuudestaan huolimatta alueella on monipuolista luontoa: erilaisia suotyyppejä, luonnontilainen puro pääosin ojittamattomalla suolla sekä suon reunametsiä. Myös Kiminginjärven rannassa on ikääntyviä metsiä.

Suon luoteis- ja eteläpuolella on ojituksia, jotka saattavat ajan oloon kuivattaa myös ojittamatonta suonosaa. Luoteispuolen ojitetulta alueelta laskee yksi oja myös Kiminginjokeen. Silmäsuon eteläosan reunakankaat on pääosin hakattu.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Silmäsuo kuuluu 5. vaihekaavan SL-varaukseen. Suon halki virtaava Kiminginjoki on mukana Keski-Suomen arvokkaiden pienvesien inventoinnissa ja se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Suojelun toteutuskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 0,02
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,5
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 28,8
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 3,9
91D0 Puustoiset suot 8,2

 

 

Julkaistu 3.7.2013 klo 15.08, päivitetty 12.8.2019 klo 10.06