Siikalahti

Koodi                FI0415007

Kunta                Parikkala

Pinta-ala          465 ha

Aluetyyppi        SCI

Alueen kuvaus

Simpelejärven kasvillisuudeltaan rehevän ja monipuolisen Siikalahden ranta-alueilla ja saarissa on reheviä lehtoja, joiden puustossa vallitsevat tervaleppä ja koivu sekä paikoin haapa. Lehtokasvillisuus vaihettuu alavimmilla alueilla luhdiksi ja kosteiksi rantaniityiksi. Kasinniemen opastuskeskuksen ympäristössä on pienialainen tuore niitty. Umpeenkasvava lahti on kasvillisuudeltaan monipuolinen ja arvokas.

Siikalahden lehdot ovat reheviä ja tärkeitä lehtolajiston suojelulle kasvillisuudeltaan pääosin karun Kaakkois-Suomen alueella. Avovesialueella kasvaa luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvaa uhanalaista hentonäkinruohoa sekä uhanalaista jouhivitaa. Myös uhanalaista keltahierakkaa esiintyy alueella.

Suojelutilanne

Vation luonnonsuojelualue        1%

Ei suojeltu                                   99%

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan sekä kansainvälisiin Project Mar:iin ja Nordic West List:iin. 97 % alueesta on lunastettu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Kasinniemi on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi Kymen lääninhallituksen päätöksellä. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa perustamalla luonnonsuojelulain keinoin luonnonsuojelualue.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt        <1

Kostea suurruohokasvillisuus                                                1

Kallioiden pioneerikasvillisuus                                             <1

Boreaaliset lehdot                                                                      5

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

täplälampikorento

notkeanäkinruoho

hentonäkinruoho

Muuta lajistoa

pohjanlepakko

vesisiippa

jouhivita

keltahierakka

nevaimarre

Julkaistu 3.9.2013 klo 11.37, päivitetty 10.6.2015 klo 11.38