Hyppää sisältöön

Sieriäisten harjulammet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301507

Kunta

Savukoski

Pinta-ala

792 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue sijaitsee graniittigneissikallioperällä. Alueen keskellä on Tenniöjoen laaksoon muodostunut terävälakinen harjuselänne, joka kulkee lampien ympäröimänä Tenniöjoen vartta kaakosta luoteeseen.
Sieriäislammet ovat lampien ja purojen ketju harjun pohjoispuolella ja laskevat Sieriäisojaa pitkin Tenniöjokeen. Kota- ja Pitkä-Sieriäisessä kasvaa sahalehteä. Osa alueen lammista on kirkasvetisiä pohjavesilampia ja osa tummavetisiä suolampia.

Tenniöjoki on Kemijoen rakentamattomia latvavesiä, jota on kuitenkin perattu uittoa varten.

Alue on geomorfologisesti ja kasvitieteellisesti arvokas kokonaisuus. Lammilla on merkitystä kasvitieteellisen järvityyppitutkimuksen kannalta.

 • metsätalous
 • maankuivatus
 • rantarakentaminen

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Sieriäisten harjulammet kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Alue tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja rakennuslain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (24)
 • Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet (79)
 • Humuspitoiset järvet ja lammet (24)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (41)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (16)
 • Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (40)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (79)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,01)
 • Letot (2)
 • Aapasuot (79)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (25)
 • Boreaaliset lehdot (4)
 • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (75)
 • Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (25)
 • Puustoiset suot (100)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • saukko, Lutra lutra
 • laaksoarho, Moehringia lateriflora
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
Julkaistu 20.9.2019 klo 10.22, päivitetty 20.9.2019 klo 10.22

Julkaisija: