Seksmiilarin saaristo

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200152
Kustavi, Uusikaupunki
17232 ha
SPA

Alueen kuvaus

Seksmiilarin saaristo on edustava näyte eteläisen Selkämeren luonnosta. Linnustoon kuuluu useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Pääosa alueesta on ulkosaaristoa ja merivyöhykkeen pienten saarten ja luotojen leimaamaa saaristoa. Mannerrannan luontoa edustaa laaja ja luonnoltaan monimuotoinen Lanskerin salosaari.

Alueen eteläosa kuuluu Laitilan rapakivialueeseen, jonka pohjoispuolella on kiilleliuskeita. Silokalliot ovat hallitsevia ja rannat ovat enimmäkseen kalliorantoja. Rapakivilohkareikot ovat myös yleisiä. Irtaimia maalajeja on vähän ja ne ovat pääasiassa pohjamoreenia. Suurten murroslaaksojen aiheuttamat kapeat syvänteet ja niitä ympäröivät laajat matalikot ovat alueelle tyypillisiä.

Seksmiilari on Lounais-Suomen merkittävimpiä merilintujen lisääntymisalueita. Monimuotoinen ulkosaaristo, jota Lanskerin saari täydentää tunnetaan erittäin tiheästä lintukannastaan. Lajistoon kuuluu tyypillisten merilintujen ohella uhanalaisia ja harvinaisia lajeja kuten merihanhi, kuikka, ruokki, merikihu ja räyskä. Kasvistollisesti mielenkiintoisin on Lanskerin saari, jossa on runsaskasvustoisia fladalahtia, sisäjärviä, karuja kalliometsiä ja myös lehtomaisia kuvioita.

Tunnetuin Seksmiilarin saarista on ulkomeren partaalla sijaitseva Isokarin majakkasaari. Eteläosasta löytyy reheviä tuomi- ja pihlajavaltaisia kosteita notkelmia sekä kivilohkareitten pirstomaa avomaastoa. Karummassa pohjoisosassa on männikköä. Saaren keskiosassa on pienehkö ruovikon reunustama kluuvi. Etelä- ja itärannat ovat matalia kivikko- ja levärantoja tai runsaasti tyrniä kasvavia rantoja. Länsi- ja pohjoisrannat ovat kallioisia ja paljaita.

Isokarin vaihtelevia biotooppeja kuvastaa monipuolinen pesimälinnusto. Tyypillisten mereisten lajien kuten haahkan, pilkkasiiven, karikukon lisäksi alueella pesii merikihu, ristisorsa, sarvipöllö, tuulihaukka, kultarinta, puukiipijä ja kirjokerttu, jonka pohjoisin pesäpaikka maassamme on ilmeisesti juuri Isokari.

Seksmiilarin ulkoluodoilla esiintyvät myös itämerennorppa ja harmaahylje

Suojelutilanne

Alueen suojelu on osittain toteutettu. Alueella on yksityisiä luonnonsuojelualueita ja valtion omistamia alueita.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu Isokaria ja sen lähiluotoja lukuun ottamatta rantojensuojeluohjelmaan ja Lanskeria, Kleipyskeriä, Iso-Pöötskeriä, Kaaskeria sekä joitakin luotoja ja kareja lukuun ottamatta seutukaavan SU1- tai MM2L-alueisiin.

Alueen suojelu toteutetaan osin luonnonsuojelulailla osin vesilailla ja rakennuslailla.

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Luontodirektiivin luontotyypit

Alue on suojeltu vain lintudirektiivin perusteella ja siten alueella esiintyvät luontodirektiivin liitteen I luontotyypit eivät ole alueen suojeluperuste.

Luontodirektiivin liitteen ll lajit

Alue on suojeltu vain lintudirektiivin perusteella ja siten alueella esiintyvät luontodirektiivin liitteen II lajit eivät ole alueen suojeluperuste.

Phoca hispida botnica
Halichoerus grypus

itämerennorppa
harmaahylje

Lintudirektiivin liitteen l linnut

Sterna hirundo
Sylvia nisoria
Gavia arctica
Sterna paradisaea
Tringa glareola
Podiceps auritus
Chlidonias niger
Dryocopus martius
Lanius collurio
Ficedula parva

Bonasa bonasia
Sterna caspia
Luscinia
svevica
Philomachus pugnax
Branta leucopsis
Sterna albifrons

kalatiira
kirjokerttu
kuikka
lapintiira
liro
mustakurkku-uikku
mustatiira
palokärki
pikkulepinkäinen
pikkusieppo

pyy
räyskä
sinirinta
suokukko
valkoposkihanhi             
pikkutiira

Alueella esiintyy lisäksi kuusi uhanalaista lajia, joiden tarkemmat tiedot ovat vain maanomistajien ja muiden asianosaisten saatavissa.

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

Ardea cinerea

harmaahaikara

Tadorna tadorna

ristisorsa

Anas acuta

jouhisorsa

Aythya marila

lapasotka

Melanitta fusca

pilkkasiipi

Melanitta nigra

mustalintu

Alca torda

ruokki

Falco tinnunculus

tuulihaukka

Falco subbuteo

nuolihaukka

Calidris maritima

merisirri

Calidris alpina

suosirri

Calidris temminckii

lapinsirri

Calidris alpina schinzii

etelänsuosirri

Tringa totanus

punajalkaviklo

Tringa erythropus

mustaviklo

Arenaria interpres

karikukko

Muuta lajistoa

Somateria mollissima
Phylloscopus trochiloides
Loxia leucoptera
Oriolus oriolus
Hippolais icterina
Somateria spectabilis
Anthus cervinus
Anser anser
Stercorarius paraciticus
Phalacrocorax carbo

Phoenicurus ochruros
Calidris minuta
Certhia familiaris
Cepphus grylle
Asio otus
Larus fuscus
Turdus torquatus
Charadrius hiaticula

haahka
idänuunilintu
kirjosiipikäpylintu
kuhankeittäjä
kultarinta
kyhmyhaahka
lapinkirvinen
merihanhi
merikihu
merimetso

mustaleppälintu
pikkusirri
puukiipijä
riskilä
sarvipöllö
selkälokki
sepelrastas
tylli

Julkaistu 15.8.2013 klo 13.15, päivitetty 15.8.2013 klo 13.18

Aihealue: