Seksmiilarin saaristo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200152
Kustavi, Uusikaupunki
17232 ha
SPA

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Seksmiilarin saaristo")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Pääosa alueesta on ulkosaaristoa ja merivyöhykkeen pienten saarten ja luotojen saaristoa. Eteläosa kuuluu Laitilan rapakivialueeseen. Silokalliot ovat hallitsevia. Irtaimia maalajeja on vähän, pääasiassa ohutta pohjamoreenia. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita. 

Kohdealue on erittäin edustava näyte eteläisen Selkämeren luonnosta ja on linnustollisesti lounaisrannikon arvokkaimpia suojelualueita. Alueeseen kuuluva Isonkarin saari on on luonnoltaan ja kulttuuriperimältään arvokas.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys ja ohjaamalla käyttöä
  • osalla aluetta lajien elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Alue kuuluu Isokaria ja sen lähiluotoja lukuunottamatta rantojensuojeluohjelmaan. Valtion alueille on perustettu Selkämeren kansallispuisto. Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, vesilailla tai kaavoituksella.

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. 

Julkaistu 15.8.2013 klo 13.15, päivitetty 6.3.2020 klo 16.23

Aihealue: