Hyppää sisältöön

Seitseminen

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0311002
Pinta-ala: 4530 ha
Kunta: Ikaalinen, Ylöjärvi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Seitseminen kartalla

Alueen kuvaus

Ikaalisten ja Ylöjärven kuntien alueella sijaitseva Seitseminen edustaa eteläisen Suomenselän vedenjakajaseudun havumetsäluontoa. Seitsemiselle on ominaista harjujen ja soiden runsaus. Harjut halkovat puistoa pohjoisesta etelään, ja niiden väliin jäävät laajat suo- ja metsäalueet.

Seitsemisen alueella sijaitsee useita lampia ja pienehköjä järviä. Metsissä on useita eri kehitysvaiheita. Suot ovat Sisä-Suomen keidassoita.

Metsien, soiden ja järvien muodostama pienipiirteinen maisemamosaiikki tekee Seitsemisestä hyvin monimuotoisen alueen. Alueelle on palautettu euroopanmajava 1990-luvulla.

Laajan kokonaisuutensa vuoksi erittäin merkittävä alue. Suuret kävijämäärät aiheuttavat paikallista maaston kulumista.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä ja alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu kokonaan Seitsemisen kansallispuistoon.

Suojelun totetutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 140
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 5
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 2,5
7110 Keidassuot 820
7120 Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot 650
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 830
9060 Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 270
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 3
91D0 Puustoiset suot 860

Suojelun perusteina olevat lajit

  • lahokapo Boros schneideri
  • saukko Lutra lutra
  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 25.11.2019 klo 12.42, päivitetty 25.11.2019 klo 12.45

Julkaisija: