Särkisalon kalliot

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200133
Salo
203 ha
SAC

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Särkisalon kalliot")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Kohde muodostuu useista erillisistä alueista. Lesniemen-Vähämaankaulan alue on biologisesti hyvin monipuolinen. Eteläisin kallioalue, Vårdkasberget, on niemen kärjessä sijaitseva kohtalaisen jyrkkärinteinen kallioalue, joka on niinikään biologisesti ja geologisesti merkittävä kohde. Alue edustaa luontotyyppinä kasvipeitteisiä kalkkikallioita ja on biologisesti sekä geologisesti edustava. Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista kallioilla kasvavat kalliorikko, seinäraunioinen ja luutasammal sekä vuorimunkki ja pohjannoidanlukko. Lähes koko alue on luokiteltu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi kallioalueeksi.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Kaikki tietolomakkeen kohdassa 3.2 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

  • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
  • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Kohde toteutetaan pääasiassa maa-aineslailla. Osa kohteesta suojellaan luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 16.05, päivitetty 18.5.2020 klo 15.56

Aihealue: