Särkijärvi ja Iso Metsälampi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900051
Pinta-ala: 111 ha
Kunta: Karstula, Saarijärvi
Aluetyyppi: SAC/SPA
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Särkijärvi ja Iso Metsälampi ovat erillisiä, mutta suhteellisen lähekkäin sijaitsevia, hyvin samantyyppisiä umpeenkasvavia lintuvesikohteita. Särkijärveä on laskettu vuonna 1968 rantamaiden kuivaamiseksi. Särkijärvi kuivui tämän jälkeen vähitellen, ja on tällä hetkellä käytännössä kokonaan umpeutunut. Särkijärvelle on laadittu kunnostussuunnitelma. Myös Isoa Metsälampea on ilmeisesti laskettu jonkin verran. Isolle Metsälammelle on myös tehty kunnostussuunnitelma.

 

Särkijärvi

Särkijärvi on keskustastaan hyvin märkää ja tulva-aikoina veden vallassa. Kasvillisuudeltaan avosuoalue on luhtaa, jossa valtalajeina ovat mm. pullosara, järvikorte, kurjenjalka ja terttualpi. Alueella on osin myös tiheää pensaikkoa. Särkipurossa ja avovesiallikoissa kasvaa mm. haarapalpakkoa, karvalehteä ym. vesikasveja. Keskellä järveä on saaria, joissa kasvaa luonnontilaisen kaltaista sekametsää. Puustorakenne on vaihteleva ja saarekkeissa kasvaa mm. vanhoja koivuja, kuusia, harmaaleppiä ja haapoja. Myös itärannalla on vähän boreaalisiin luonnonmetsiin soveltuvaa metsää. Muuten rajauksen ulkopuoliset rantametsät on käsitelty mm. avohakkuin.

Iso Metsälampi on erämainen, joskin reunapuustoltaan käsitelty suo. Suo on hyvin märkä ja hyllyvä. Kasvillisuus on avoluhtaa, jossa kasvaa tavallisten luhtalajien lisäksi hoikkavillaa. Avovesialue on matala, vesisammalien täyttämä lampi. Särkijärvi ja Iso Metsälampi muodostavat yhdessä hyvän kokonaisuuden, samankaltaisen kuin Keuruun Iso- ja Pieni Rimppi sekä Heinä-Valkeinen.

Kohteet ovat linnustollisesti arvokkaita. Kummankin järven lajistoon kuuluu tietolomakkeen kohdassa 3.3 (muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu) mainittu Keski-Suomessa huomionarvoinen hoikkavilla. Umpeenkasvun eteneminen vähentää alueiden linnustollisia arvoja. Etenkin Särkijärvi on muutamia avovesiallikoita ja järven lasku-uomaa lukuunottamatta umpeutunut kokonaan.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutustavat

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Särkijärvi: Lintuvesien suojeluohjelma, seutukaavan 3. vk SL, 5. vk SL 626
  • Iso Metsälampi: Lintuvesien suojeluohjelma, seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 623

Suojelun toteuttamiskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 1
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 85
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 2
9050 Boreaaliset lehdot 0,2
9080 Fennoskandian metsäluhdat 5,9
91D0 Puustoiset suot 8,3

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A054 jouhisorsa Anas acuta
A039 metsähanhi Anser fabalis
A222 suopöllö Asio flammeus
A061 tukkasotka Aythya fuligula
A151 suokukko Calidris pugnax
A081 ruskosuohaukka Circus aeruginosus
A082 sinisuohaukka Circus cyaneus
A179 naurulokki Chroicocephalus ridibundus
A038 laulujoutsen  Cygnus cygnus
A236 palokärki Dryocopus martius
A099 nuolihaukka Falco subbuteo
A127 kurki Grus grus
A177 pikkulokki Hydrocoloeus minutus
A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio
A107 teeri Lyrurus tetrix
A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus
A119 luhtahuitti Porzana porzana
A056 lapasorsa Spatula clypeata
A055 heinätavi Spatula querquedula
A104 pyy Tetrastes bonasia
A166 liro Tringa glareola
A162 punajalkaviklo Tringa totanus

 

 

Julkaistu 3.7.2013 klo 14.58, päivitetty 15.7.2019 klo 13.32