Särkijärvi ja Iso Metsälampi

Alueen koodi: FI0900051
Pinta-ala: 111 ha
Kunta: Karstula, Saarijärvi
Aluetyyppi: SCI ja SPA

Särkijärvi ja Iso Metsälampi ovat erillisiä, mutta suhteellisen lähekkäin sijaitsevia, hyvin samantyyppisiä umpeenkasvavia lintuvesikohteita. Särkijärveä on laskettu vuonna 1968 rantamaiden kuivaamiseksi. Särkijärvi kuivui tämän jälkeen vähitellen, ja on tällä hetkellä käytännöllisesti kokonaan umpeutunut. Särkijärvelle on laadittu kunnostussuunnitelma. Myös Iso Metsälampea on ilmeisesti laskettu jonkin verran.

Särkijärvi

Särkijärvi on keskustastaan hyvin märkää ja tulva-aikoina veden vallassa. Kasvillisuudeltaan avosuoalue on luhtaa, jossa valtalajeina ovat mm. pullosara, järvikorte, kurjenjalka ja terttualpi. Alueella on osin myös tiheää pensaikkoa. Särkipurossa ja avovesiallikoissa kasvaa mm. haarapalpakkoa, karvalehteä ym. vesikasveja. Keskellä järveä on saaria, joissa kasvaa luonnontilaisen kaltaista sekametsää. Puustorakenne on vaihteleva ja saarekkeissa kasvaa mm. vanhoja koivuja, kuusia, harmaaleppiä ja haapoja. Myös itärannalla on vähän boreaalisiin luonnonmetsiin soveltuvaa metsää. Muuten rajauksen ulkopuoliset rantametsät on käsitelty mm. avohakkuin.

Iso Metsälampi on erämainen, joskin reunapuustoltaan käsitelty suo. Suo on hyvin märkä ja hyllyvä. Kasvillisuus on avoluhtaa, jossa kasvaa tavallisten luhtalajien lisäksi hoikkavillaa. Avovesialue on matala, vesisammalien täyttämä lampi. Särkijärvi ja Iso Metsälampi muodostavat yhdessä hyvän kokonaisuuden, samankaltaisen kuin Keuruun Iso- ja Pieni Rimppi sekä Heinä- Valkeinen.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutustavat:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Särkijärvi: Lintuvesien suojeluohjelma, seutukaavan 3. vk SL, 5. vk SL 626
- Iso Metsälampi: Lintuvesien suojeluohjelma, seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 623

Suojelun toteuttamiskeinot:
- Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit (`% pinta-alasta):

Humuspitoiset lammet ja järvet  1
Vaihettumissuot ja rantasuot 96
*Boreaaliset luonnonmetsät  1

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kurki
laulujoutsen
liro
luhtahuitti
mustakurkku-uikku
palokärki
pikkulepinkäinen
pikkulokki
pyy
sinisuohaukka
suokukko
suopöllö
teeri
uivelo

Muuttolinnut:
heinätavi
jouhisorsa
lapasorsta
metsähanhi

Muuta lajistoa:
hoikkavilla

Julkaistu 3.7.2013 klo 14.58, päivitetty 3.7.2013 klo 14.58