Särkijärven metsä - Myllyvuori

Alueen koodi: FI0900096
Pinta-ala: 142 ha
Kunta: Jyväskylä
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Korpilahdella sijaitsevat Särkijärven ja Myllyvuoren vanhojen metsien kohteet muodostavat Särkijärven alueen. Alueelle ovat tyypillisiä jyrkähköt mäet ja niiden väliin jäävät notkelmat, jotka usein ovat soistuneita ja joiden pohjalla virtaa puro. Särkijärven ympäristössä on useita pienehköjä lampia ja järviä, tummavetisiä ja osittain suorantaisia. Alueen metsät ovat havupuuvaltaisia, kuivemmilla paikoilla puolukkatyyppiä, alavammilla kohdilla mustikkatyyppiä, osittain lehtomaista kangasta. Paikoin puustossa on myös vanhoja lehtipuita, haapaa ja koivua. 

Alue muodostuu kahdesta erillisestä vanhan metsän alueesta. Särkijärvelle luonteenomaisia ovat havupuuvaltaiset vanhat metsät, joissa on runsaasti lehtipuuta. Alueella on luonnontilaisia suojuotteja, lampia ja puro, jonka varrella on luhtaista ruoho- ja heinäkorpea. Myös Myllyvuoren alueella on puro, metsät ovat havupuuvaltaisia mäkimetsiä.

Koko alueella on merkitystä mm. uhanalaisten lajien suojelulle. Alueen muodostavat kohteet ovat pienialaisia ja niiden ulkopuolella tehtävät metsätaloustoimet tulisi suunnitella niin, että reunavyöhyke ei olisi jyrkkä. Tiestö on alueella tiheä, samoin retkeilypolkuverkosto. Särkijärven rannassa on laavu.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Alue käsittää Särkijärven vanhojen metsien suojelualueen, Keski-Suomessa arvokkaiksi luokiteltuja pienvesikohteita sekä Myllyvuoren alueen (kuuluu vanhojen metsien suojelun täydennysesityksen asetuksella perustettavaksi esitettyihin kohteisiin).

Suojelun toteutuskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 14,6
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 1
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 3
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 87
9050 Boreaaliset lehdot 3,5
91D0 Puustoiset suot 20

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1910 liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 10.7.2013 klo 15.20, päivitetty 12.8.2019 klo 12.40