Sappionjärvet

Koodi

FI0800065

Kunta

Ähtäri

Pinta-ala

307 ha

Aluetyyppi  

SCI

Alueen kuvaus:

Sappionjärvet ovat pohjois-eteläsuuntaiseen kallioperän murroslaaksoon syntyneitä, pitkiä ja kapeita, jyrkkärantaisia järviä eteläisellä Suomenselällä aivan Kokemäenjoen vesistöalueen latvoilla.

Alueen kallioperä on muodostunut graniitista. Moreenipeite on alueella ohutta ja kalliopaljastumat rannoillakin yleisiä. Järviä reunustavat molemmin puolin lukuisat jyrkänteet. Yläisen Sappion ja Alaisen Sappion välisellä järviketjulla kertyy järvien välistä korkeuseroa ainoastaan 0,6 metriä.

Järvet edustavat vedenjakaja-alueen melko happamia ruskeavetisiä ruoko- ja korte-ruokojärviä. Niiden vesikasvillisuus on niukkaa osaksi maaston muotojen vuoksi. Runsaimmillaan rantojen kasvillisuus on järviketjun eteläosissa, umpeensoistuneessa Levässä ja Alaisen Sappion rannoilla, joissa kasvaa laajoja kortteikkoja. Soistuneilla rannoilla erilaiset korvet ja rämeet ovat yleisiä. Kalliolammen laskupuron varrella on rehevää, luhtaista saranevaa ja nevakorpea.

Alueen metsät ovat enimmäkseen nuoria tai varttuvia mäntyvaltaisia sekametsiä ja mäntytaimikoita. Melko edustavaa varttunutta ja ikääntyvää metsää on kuitenkin monin paikoin aivan rannanläheisillä alueilla. Melko laaja yhtenäinen metsäalue on säästynyt esim. Tulivuoren kallioisessa niemenkärjessä ja sen eteläpuolisessa notkelmassa. Kasvillisuus vaihtelee jäkäläisestä kalliomänniköstä kuusivaltaiseen tuoreeseen ja lehtomaiseen kuusivaltaiseen havupuu-lehtipuusekametsään. Sekapuuna on mm. järeitä haapoja. Järvillä asustaa mm. majava, jonka kaatamia haavanrunkoja tapaa mm. Keskisen Sappion luoteisrannalta.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu

100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kohde kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Kohde on toistaiseksi kokonaan suojelun ulkopuolella. Rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin tai hankitaan valtiolle. Nykyisten loma-asuntojen käyttö voi jatkua normaalisti, mutta uusien loma-asuntojen rakentamista ei sallita. Rantametsät säilytetään luonnonmukaisesti kehittyvinä ja tarvittaessa ennallistetaan.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

27 %

Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Verinicion dillenii)

2 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

7 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Bonasa bonasia
Cygnus cygnus
Dryocopus martius
Gavia arctica

pyy
laulujoutsen
palokärki
kuikka

Julkaistu 8.8.2013 klo 14.03, päivitetty 8.8.2013 klo 14.03

Aihealue: